Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Pārtikas aprite un tās likumdošana
Kursa kods PārZ6008
Zinātnes nozare Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Pārtikas produktu kvalitātes
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 40
Lekciju stundu skaits 4
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Kursa apstiprinājuma datums 18/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas tehnoloģijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Ruta Galoburda

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kursā maģistrants iepazīstas ar svarīgākajiem likumdošanas aktiem par pārtikas apriti Latvijā un ES, kas ir saistoši pārtikas ražošanas uzņēmumiem un kontrolējošām organizācijām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par likumdošanas mērķiem pārtikas apritē, likumdevēju institūcijām un nozīmīgākajiem likumdošanas aktiem;
prasmes sameklēt normatīvos aktus datubāzēs, internetā vai publikācijās, analizēt tos; kompetence - prot piemērot likumdošanas aktus konkrētos ražošanas vai dokumentu izstrādes apstākļos.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Pārtikas likumdošanas funkcijas, klasifikācija un izstrāde.
2 Horizontālā un vertikālā likumdošana pārtikas apritē.
3 Pārtikas aprites uzraudzības likums. ES regula 178/2002 - Pārtikas likums.
4 Baltā grāmata (White Paper) par pārtikas nekaitīgumu Eiropas Savienībā.
5 Likumdošana attiecībā uz pārtikas piedevām.
6 Prasības pārtikas kontakta materiāliem.
7 Pārtikas produktu marķēšana, iepakošana, reklāma, cena un ar to saistītā likumdošana LV un Eiropā.
8 Jaunā (novel) pārtika.
9 Likumdošanas prasības saistībā ar higiēnu pārtikas apritē iesaistītajos uzņēmumos.
10 Likumdošana, kas saistīta ar konkrētiem pārtikas produktiem vai specifiskiem jautājumiem.
11 Likumdošana, kas saistīta ar konkrētiem pārtikas produktiem vai specifiskiem jautājumiem.
12 Likumdošana, kas saistīta ar konkrētiem pārtikas produktiem vai specifiskiem jautājumiem.
13 Pārtikas aprites uzraudzība - normatīvie akti un institūcijas.
14 Patērētāju interešu aizsardzība.
15 Sagatavoto referātu publiska aizstāvēšana. 16 Sagatavoto referātu publiska aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Akumulējošas ieskaites ieguvei maģistrantam jāpiedalās semināros, jāsagatavo un publiski jāaizstāv referāts par tēmu, kas saskaņota ar studiju kursa programmu un mācībspēku. Studentu zināšanas novērtē ar ieskaiti.
Pamatliteratūra
1. FAO/WHO Food Standarts [tiešsaiste] [skatīts 04.11.2011.]. Pieejams: http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp
2.EUR-LEX: piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem [tiešsaiste] [skatīts 04.11.2011.]. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv 3. Food safety [tiešsaiste] [skatīts 04.11.2011.]. Pieejams: http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/index_en.htm
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas Vēstnesis. ISSN 1407-0391.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Pārtikas zinātnes maģistrantūras studiju programmas obligātajā daļā.