Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lauksaimniecības tehnika
Kursa kods LauZ4187
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 24
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72
Kursa apstiprinājuma datums 28/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Lauksaimniecības tehnikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Jānis Palabinskis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Laukkopības un lopkopības darbu tehnoloģijas: režīmi, enerģētika un izmaksas. Augkopības produkcijas kondicionēšana un glabāšana. Mašīnu konstrukcijas: agrotehniskās prasības, tehnoloģiskie parametri, tehnoloģiskās un kinemātiskās shēmas. Mašīnu projektēšana tehniskā dokumentācija, testēšana. Lopkopības mehanizācija, mašīnas un sistēmas. Lopbarības sagatavošana un izdale.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - izskaidrot lauksaimniecības tehnikas kā sarežģīta procesa realizācijas instrumenta pielietojumu, orientēties lauksaimniecības tehnikas piedāvājumā, tehnoloģijās un pielietojamās mašīnās un iekārtās.
• Prasmes - novērtēt veicamos augkopības un lopkopības darbus, izvēlēties pielietojamās tehnikas darbības tehnoloģiskos un tehniskos risinājumus. • Kompetence - iegūtās zināšanas un prasmes dod iespēju kompetenti pārzināt augkopības un lopkopības mehanizācijas jautājumus, patstāvīgi izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un tehniku to īstenošanai, kā arī vadīt darbus ar atbilstošo tehniku
Kursa saturs(kalendārs)
1 Lauksaimniecības tehnikas darba vide.
2 Lauksaimniecības tehnikas tehnoloģiskās operācijas.
3 Augsnes apstrādes mašīnas.
4 Augsnes pēcapstrādes mašīnas.
5 Sadalītājmašīnas.
6 Rupjās lopbarības sagatavošanas mašīnas.
7 Labības kombaini.
8 Graudu kondicionēšanas iekārtas.
9 Tehnisko kultūru novākšanas mašīnas.
10 Govju slaukšanas mehanizācija.
11 Piena pirmapstrādes un uzglabāšanas iekārtas.
12 Lopbarības sagatavošanas mašīnas un iekārtas.
13 Lopbarības izdalesmašīnas un iekārtas.
14 Kūtsmēslu izvākšanas sistēmas.
15 Lopu mītņu klimats, tā regulēšana. 16 Apkārtējās vides aizsardzība.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Eksāmens. Nostrādāti laboratorijas darbi.
Pamatliteratūra
1. Lauksaimniecības mašīnas. J.Ozola redakcijā. Rīga: Zvaigzne, 1993. 414 lpp.
2. Boruks u.c. Graudi: daudzumi, izmaksas, cenas. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs, 1999. 201 lpp.
3. Kažotnieks J.. Arkli un aršana. Ozolnieki: LKIAC, 1998. 32 lpp. 4. Pinnis U., Kažotnieks J.. Sējmašīnas. Ozolnieki: LKIAC, 1999. 30 lpp.
Papildliteratūra
1. Kronbergs Ē., Kažotnieks J.. Lauka smidzinātāji un to darbība. Ozolnieki: LKIAC, 1999 1997. 31 lpp. 2. Priekulis J., Tilaks S., Ziemelis J. Lopkopības mehanizācija. Rīga: Zvaigzne, 1992. 377 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
Piezīmes
Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana".