Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Partnerattiecību veidošana multikulturālā vidē
Kursa kods Valo5007
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 15/04/2014
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. paed., doc. Larisa Turuševa

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir stimulēt maģistrantu kompetences veidošanos lietišķajā komunikācijā globalizācijas apstākļos, sekmējot maģistrantu pašizziņas spējas attīstību radošā starpkultūru dialogā, kā arī esmes holistisku percepciju interakcijas procesā. Apgūstamās tēmas dod praktisku pamatu efektīvai partnerattiecību veidošanai globalizācijas apstākļos.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – izpratne par partnerattiecību veidiem, starpkultūru atšķirībām, biznesa stila veidiem lietišķajā komunikācijā un sarakstē, kontaktu dibināšanas veidiem, izpratne par ziņojumu sagatavošanas pamatprincipiem un posmiem, prezentācijas izveidi MS PowerPoint datorprogrammā.
• Prasmes –sagatavot atbilstošu tekstu rakstveidā, prezentēt to mutvārdu formā, argumentēti pamatot savu viedokli diskusijā. Studenti spēj saprast un izmantot neverbālo komunikāciju, veikt saraksti ar partneriem angļu valodā, organizēt pārrunas, lietišķās tikšanās. • Kompetence – uzstāties ar runu auditorijas priekšā, veidot labu kontaktu ar auditoriju, to vadīt un iesaistīt prezentācijas gaitā, kā arī veidot dialogu ar klausītājiem pēc prezentācijas. Patstāvīgi veikt pārrunas, telefonsarunas un saraksti ar partneriem.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Starpkultūru nozīme lietišķajā komunikācijā globalizācijas apstākļos
2 Atvērtās un slēgtās sabiedrības, vērtīborientētu partnerattiecību veidošanās mūsdienu globālajā sabiedrībā
3 Japānas un ASV partnerattiecību modeļu salīdzinājums
4 Partnerattiecību attīstība Latvijai ar pasaules valstīm
5 Valodas īpatnības partnerattiecību veidošanā globālā sabiedrībā
6 Lietišķo attiecību īpatnības pasaules valstīs: Japāna, ASV, Lielbritānija
7 Oficiālo vēstuļu veidi, CV veidi, pieteikuma vēstules rakstīšana. Saīsinājumu izmantošana lietišķajā sarakstē
8 Pakalpojuma pieprasījums, pakalpojuma sniegšanas apstiprinājums.
9 Preču pasūtīšana, pasūtījuma apstiprināšana.
10 Informācijas sniegšana, sūdzību vēstuļu sastādīšana, atvainošanās vēstules sastādīšana.
11 Atgādinājuma vēstuļu sūtīšana, atbildes sniegšana uz atgādinājuma vēstuli. Personīgo vēstuļu sūtīšana lietišķajā sarakstē
12 Kredītu noformēšana, sarakste ar banku, apdrošināšana
13 Biznesa etiķete. Laika ievērošana. Neverbālā komunikācija starptautiskā biznesa pārrunās.
14 Efektīvas prezentācijas metodika. Beitona signāli. Prezentācijas veidi. Retorika. Komunikācija
15 Pārrunu un pasākumu organizēšana. Tikšanu kultūra. Diskusiju pārvalde. Māka pateikt „nē”. Māka klausīties bez aizspriedumiem 16 Telefonsarunas. Komplimenti, konfliktsituāciju risināšana. IKT izmantošana veiksmīgām partnerattiecībām
Prasības kredītpunktu iegūšanai
1) 80 % nodarbību apmeklējums; 2) aktīva iesaistīšanās nodarbībās un praktisko darbu izpildē; 3) sagatavota un pasniegta prezentācija par sevis izvēlētu jautājumu; 4) iegūts pozitīvs akumulējošs novērtējums semestrī.
Pamatliteratūra
1. Fearn-Banks K. Crisis Communications: A Casebook Approach. 3rd ed. Mahwah, N.J.; London: Lawrence Erlbaum Associates, 2007. 385 p. ISBN 978-0-8058-5773-3.
2. Dahl Ø., Jensen I., Nynäs P. Bridges of understanding perspectives of Intercultural communication. Oslo Academic Press, 2010. 7-23 pp. ISBN: 8274772695, 9788274772694
3. Advanced Communication Skills. MTD Training-Book. Boon, 2010. 58 p. ISBN-13:978 Nav liel. Latvijas b-kās. Pieejams: http://www.free-ebooks.net/ebook/advanced-communication-skills 4. Kaftan M., Strnadova Z. Modern Business English in Communication. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 358 lpp. ISBN 978-9934-0-0889-4.
Papildliteratūra
1. Smith S. Business Communication Strategies in the International Business World. Brattleboro: Pro Lingua Associates, 2012. 256 p. ISBN 0-86647-314-9.
2. Wood J.T. Interpersonal Communication: Everyday Encounters. Wadsworth. Cengage Learning, 2010. 360 p. ISBN 13: 978-1-111-34640-9. 3. Multicultural Communication and the Process of Globalisation. Proceedings of the International Scientific Conference 25 - 26 April 2009. Jelgava: LLU, 2009. ISBN 9984-596-73-7.
Periodika un citi informācijas avoti
1. International Journal of Communication [tiešsaiste] [skatīts 27.10.2013.]. Pieejams: http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc ISSN: 1932-8036
2. Journal of Intercultural Communication. [tiešsaiste] http://www.immi.se/intercultural/ ISSN 1404-1634 3. EU.COM domain for European Business. Pieejams: www.eu.com
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts ESAF maģistra studiju programmas "Projektu vadība" izvēles daļā pilna un nepilna laika studijās.