Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Pārtikas procesi un iekārtas II
Kursa kods PārZ3008
Zinātnes nozare Pārtikas zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 48
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96
Kursa apstiprinājuma datums 13/04/2021
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas tehnoloģijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Ruta Galoburda
Dr. sc. ing., prof. Sandra Muižniece-Brasava
Dr. sc. ing., prof. Tatjana Ķince
Dr. sc. ing., doc. Elīna Sturmoviča

Priekšzināšanas
PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I
Kursa anotācija
Studiju kursa otrā daļa apskata konkrētu tehnoloģisko iekārtu konstrukcijas, konstruktīvās atšķirības, izmantošanu, atbilstoši katrai iepriekšējā studiju kursa daļā apskatītai procesu grupai. Apskatāmās iekārtas pārtikas rūpniecībā iespējams izmantot dažādu produktu ražošanai, kā arī dažādu izejvielu pārstrādei.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
•teorētiskas zināšanas par pārtikas ražošanas iekārtu uzbūvi, konstrukcijām, darbības principiem – lekcijas, eksāmens;
•prasmes izvēlēties konkrētu tehnoloģisku mērķu sasniegšanai piemērotākās pārtikas ražošanas iekārtas, izstrādāt mašīnu-aparātu shēmu un iekārtu noslogojuma grafiku konkrēta produkta ražošanai – laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana;
•kompetences – pamatot pārtikas produktu ražošanas iekārtu izvēli, izskaidrot darba drošības un ekspluatācijas prasības – laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana.
Kursa saturs(kalendārs)
Katrai tēmai paredzēta 1 lekcija un 3 h laboratorijas darbi.
1.Ievads: pārtikas ražošanas iekārtu klasifikācija, mehānismu uzbūves vispārīgie principi.
2.Vispārīgā daļa - materiāli, svari, tvertnes, to konstrukcijas.
3.Transportēšanas iekārtu raksturojums un piemērotība dažādiem pārtikas produktiem.
4.Svari, skaitītāji. Iekārtas centralizētās mazgāšanas nodrošināšanai.
5.Produktu mehāniskās apstrādes iekārtas: šķirotāji, smalcinātāji, spiedes. Filtri. Maisītāji.
6.Ekstrūderi. Iekārtas membrānu procesu realizēšanai.
7.Pārtikas produktu hidromehāniskās apstrādes iekārtas - separatori, centrifūgas, nostādinātāji.
8.Siltuma apmainītāji produktu termiskais apstrādei - vispārīgie principi, klasifikācija. Energoresursu ekonomiska lietošana.
9.Maizes krāšņu veidi, konstrukcijas, darbības principi.
10.Produktu vārīšanas, cepšanas, blanšēšanas un plaucēšanas iekārtas. Iekārtas pārtikas produktu pasterizēšanai.
11.Iekārtas pārtikas produktu sterilizēšanai.
12.Iekārtas šķīdumu koncentrēšanai.
13.Aukstuma iekārtas: dzesētāji, saldēšanas iekārtas, kriokoncentrētāji, sublimācijas kaltes.
14.Siltuma un masas apmaiņas iekārtas - kalšu klasifikācija, konstrukcijas un izmantošanas iespējas.
15.Pārtikas iekārtu dizains atbilstoši higiēnas prasībām. Pārtvaices un rektifikācijas iekārtas.
16.Iekārtu noslogojuma grafika izveide un izmantošana pārtikas produktu ražošanas procesa optimizācijai.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nostrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi. Sekmīgi nokārtots (vismaz 4 balles) rakstisks eksāmens.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Teorētisko zināšanu apguve, informācijas apkopošana un analīze, gatavojoties laboratorijas darbu aizstāvēšanai (katru nedēļu par iepriekš veikto darbu).
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Eksāmenu var likt, kad sekmīgi nostrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi. Rakstiskā eksāmena atzīme.
Obligātā literatūra
1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L.Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 524 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. 40 lpp. 3. Fellows P.J. Food Processing Technology. Cambridge, England: Woodhead Publishing Ltd., 2000. 575 p.
Papildliteratūra
1.Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.
2.Dairy Processing Handbook. Tetra Pak, 2019. Available at: https://dairyprocessinghandbook.com/
3.Innovative Food Processing Technologies: extraction, separation, component modification, and process intensification (2016) Eds. K. Knoerzer, P. Juliano, G. Smithers. Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition. 481 p.
4.Neoh T. L., Adachi S., Furuta T. (2016) Introduction to Food Manufacturing Engineering. Singapore Springer Science+Business Media Singapore. 179 p.
5.Saravacos G., Kostaropoulos A. E. (2016) Handbook of Food Processing Equipment. Cham: Springer International Publishing Switzerland. 775 p.
Piezīmes
Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" studentiem.