Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Bakalaura darbs II
Kursa kods LauZ3160
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 40
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 40
Kursa apstiprinājuma datums 02/12/2019
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., prof. Daina Kairiša
Dr. agr., prof. Daina Jonkus
Dr. agr., asoc. prof. (Emeritus) Dzidra Kreišmane

Priekšzināšanas
Biol1015, Biometrija
LauZ4010, Pētījumu metodika
LauZ2109, Pētījumu metodika
Kursa anotācija
Studenti apgūst prasmi izvēlēties bakalaura darba tēmai atbilstošus literatūras avotus, veikt mērķtiecīgas literatūras studijas, izmantot iegūtās iemaņas pētījumu metodikas izstrādē un pētījumu iekārtošanā. Studenti izstrādā bakalaura darba metodiku.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas laukkopības, dārzkopības vai lopkopības virzienos izmantojamām un atbilstošām pētījumu metodēm, par datu apkopošanas un analīzes metodēm un ekonomisko aprēķinu metodēm, ja tas ir nepieciešams bakalaura darbā izvirzītā mērķa sasniegšanai.
Prasmes atlasīt konkrētā pētījuma mērķim atbilstošās metodes un aprakstīt to izpildīšanas gaitu.
Students ir kompetents novērtēt pētījuma metodikas atbilstību pētījuma mērķa sasniegšanai.
Vērtēšana: bakalaura darba izpildes metodikas prezentēšana darba vadītājam.
Kursa saturs(kalendārs)
1.Bakalaura darba izstrādes vietas izvēle. 2 h
2.Pētījuma/ izmēģinājuma veikšanas iespēju noskaidrošana pētījuma vietā. 4 h
3.Bakalaura darba izstrādes apstākļu apspriešana ar zinātnisko vadītāju. 2 h
4.Pētījuma metodikas izstrādāšana atbilstoši izvirzītajiem darba uzdevumiem. 4 h
5.Bakalaura darba metodikas iesniegšana un saskaņošana ar bakalaura darba vadītāju. 2 h
6.Bakalaura darba metodikas apspriešana un apstiprināšana pētījuma virziena zinātnieku sēdē (nodaļās). 2 h
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Bakalaura darba izpildes metodikas un apstākļu prezentēšana darba vadītājam. Kavēta darba izpildīšana jāveic LLU noteiktā kārtībā bakalaura darba vadītāja noteiktā laikā.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Interneta resursu un citu informācijas avotu studijas, patstāvīgais darbs bakalaura darba atbilstošai metodikas izvēlei, darba noformēšana un prezentēšana.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studiju programmas un studiju darbu noformēšanas nosacījumiem atbilstoši noformēts un prezentēts patstāvīgais darbs.
Obligātā literatūra
1.Zinātniskie raksti un publikācijas par izvēlēto bakalaura darba tēmu.
2.Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.
Papildliteratūra
Zinātnisko rakstu krājumi augkopībā un lopkopībā.
Periodika un citi informācijas avoti
Nozares zinātniskie žurnāli un interneta resursi.
Piezīmes
Obligāts studiju kurss LF profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna laika studentiem 6. semestrī un nepilna laika studentiem 8. semestrī.