Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Kokapstrādes mašīnas un instrumenti
Kursa kods MatZ3028
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 48
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96
Kursa apstiprinājuma datums 13/01/2015
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., vieslekt. Ulvis Miončinskis

Priekšzināšanas
MatZ2035, Koksnes griešanas procesi
MatZ2036, Koksnes mācība
Kursa anotācija
Kokapstrādes mašīnu un iekārtu teorētiskie pamati. To konstrukcijas un parametri. Kokapstrādes mašīnu lietojamība, piemērotība un izvēle dažādu tehnoloģisko procesu realizēšanai. Darbmašīnu tehniskie aprēķini. Kokapstrādes instrumentu attīstība un mūsdienu ekspluatācijas prasības. Instrumentu konstrukcijas un izvēles pamati. Instrumentu atjaunošanas paņēmieni. Darba aizsardzības pamatnostādnes un droša darba paņēmieni, strādājot pie kokapstrādes mašīnām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas: Kokapstrādes darbmašīnu uzbūve. Darbmašīnu tehniskie aprēķini. Griezējinstrumentu uzbūve un izvēles pamati.
• Prasmes: Izvēlēties konkrētās tehnoloģiskās operācijas veikšanai piemērotāko darbmašīnu un griezējinstrumentu. • Kompetence: Izvērtēt darbmašīnu un griezējinstrumentu atbilstību ražošanas procesam.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievads. Vispārējās ziņas par kokapstrādes darbmašīnām un instrumentiem
2 Vispārējās ziņas par kokapstrādes darbmašīnām un instrumentiem
3 Vispārējās ziņas par kokapstrādes darbmašīnām un instrumentiem
4 Gateri. Lentzāģmašīnas
5 Lentzāģmašīnas. 1. kontroldarbs
6 Ripzāģmašīnas
7 Zāģu apkope un atjaunošana
8 Garenfrēzēšanas mašīnas
9 Frēzmašīnas. 2. kontroldarbs
10 Urbšanas mašīnas
11 Tapošanas mašīnas. Dobšanas un kalšanas mašīnas. Virpas
12 Virpas. 3. kontroldarbs
13 Slīpmašīnas
14 Finieru lobīšanas un drāšanas mašīnas. Finieru šķēres
15 Mizošanas mašīnas 16 Kokapstrādes darbmašīnu tehniskie aprēķini. 4. kontroldarbs
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu:
- jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību; - jāuzraksta un jāiegūst pozitīvs novērtējums visos kontroldarbos
Pamatliteratūra
1. Tuherm H., Ābele A. Koksnes griešanas procesi. Jelgava. 2014. 90 lpp.
2. Ettelt B., Gittel H-J. Sagen Frasen Hobelen Bohren. Berlin. DRW-Verlag. 2004. 290 S.
3. Grīnberga M. Kokapstrādes tehnoloģija. Rīga: Jumava, 2002. 293 lpp. 4. Глебов И. Т., Неустроев Д. В. Справочник по дереворежущему инструменту. Екатеринбург. УГЛА. 2000. 252 с.
Papildliteratūra
1. Sleņģis M.-Ē. Kokzāģēšanas instrumenti. To sagatavošana darbam. Rīga: LAK, 1998. 120 lpp. 2. Eckhard M. Holztechnik Grundlagen der CNC- Holzbearbeitung. Stuttgart, Verlag Europa- Lehrmittel, 1999. 109 S.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Starptautiskais žurnāls "Baltijas Koks", ISSN 1407-6667
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.