Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Metālapstrāde I
Kursa kods MašZ3010
Zinātnes nozare Mašīnbūve un mehānika
Zinātnes apakšnozare Mašīnbūves tehnoloģija
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 11/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., Jānis Avotiņš

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
MašZ4028 [GMAS4029] Metālapstrāde I
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu lējumu ražošanas tehnoloģijā; par spiedienapstrādes veidiem un produkciju; sagatavju karsēšanas un kalšanas tehnoloģiju; metināšanas procesu, iekārtām un veidiem; apstrādes griežot teorētiskiem pamatiem; metālapstrādes mašīnām, ierīcēm, instrumentiem un tehnoloģiskiem procesiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par metālu karstās un aukstās apstrādes tehnoloģiskiem procesiem, iekārtām un instrumentiem.
Prasmes piemērotu apstrādes procesu, iekārtu un instrumentu un tehnisko parametru izvēlē. Kompetence apstrādes tehnoloģisko procesu lietderības novērtēšanā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Lējumu ražošana. Vispārīgas ziņas par lējumu ražošanu. Lējumu nozīme mašīnbūvē
2 Lējumu ražošana veidzemes veidnēs. Veidošanas materiāli, iekārtas un tehnoloģija.
3 Jaunākie lējumu ražošanas veidi: apvalkveidnes, izkausējamo modeļu veidnes, metālveidnes un spiedliešana.
4 Spiedienapstrādes teorētiskie pamati. Plastiskā deformācija, uzkaldes rašanās. Rekristalozācija.
5 Sagatavju karsēšana spiedienapstrādei. Nevēlamās parādības karsēšanā. Temperatūru intervāls.
6 Spiedienapstrādes tehnoloģiskie procesi: velmēšana, vilkšana un presēšana.
7 Kalumu ražošana. Brīvā kalšana, darba rīki, iekārtas un tehnoloģija. Tilpumštancēšana. Lokšņu štancēšana.
8 Metālu metināšana. Metināto savienojumu veidošanās pamati. Metinātie savienojumi un šuves.
9 Metālu metināmība. Tās kritēriji. Dažādu metālu metināšanas tehnoloģija un šuves veidošanās īpatnības.
10 Metālu metināmība. Tās kritēriji. Dažādu metālu metināšanas tehnoloģija un šuves veidošanās īpatnības.
11 Metināšana aizsarggāzēs. MIG/MAG un TIG procesi. Aizsargāzu ietekme un izvēle. Metināšanas stieple.
12 Metināšanas strāvas avoti, to ārējās raksturlīknes. Strāvas avotu izvēle un izmantošana.
13 Gāzmetināšanas process. Gāzes liesmas uzbūve un tipi. Gāzmetināšanas gāzes un tehnoloģija.
14 Metālu termiskā griešana ar plazmu.
15 Metālu termiskā griešana ar lāzera staru. 16 Metālu lodēšana, lodēšanas materiāli un tehnoloģija
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sistemātisks darbs un savlaicīgi nokārtoti laboratorijas darbi;
sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi;
atstrādātas nokavētās nodarbības. Pārbaudes veids - ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU. 2009. 400 lpp. 2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU. 2001. 221 lpp. 3. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1. daļa. Grafo analītiskie darbi metālu karstajā apstrādē. Jelgava: LLU, 2004. 90 lpp.
Papildliteratūra
1. Pētersons O., Priednieks J. MIG/MAG metināšana. Rīga: AGA SIA, 2005. 108 lpp. 2. Welding cutting General cataloge. SAF: 2004. 140 p. (Francija, angļu val.)
Periodika un citi informācijas avoti
1. Journal of Mehanical Engineering Science. ISSN: 0022-2542.
Piezīmes
Obl.: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne pilna un nepilna studijās.