Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса Ekon4097
Кредитные пункты 4
Кредитные пункты ECTS 6
Общее количество часов 160
Kоличество часов лекций 32
Kоличество часов семинаров и практических занятий 32
Количество часов самостоятельной работы студента 96
Дата утвеждения курса 25/09/2018
 
Разработчик курса
, Baiba Rivža
, Zane Vītoliņa

Предварительные знания
Ekon2119,
Ekon4091,
JurZ3017,
JurZ4017,
Учебная литературa
1.Keišs S., Kazinovskis A. (2014) Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 616 lpp.
2.Petrova I., Jermolajeva E. (2007) Eiropas valstu pieredze teritoriālajā mārketingā un tās izmantošanas iespējas Latvijā. 159 lpp.
3.Rivža B., Krūzmētra M., Rivža S. (2013) Lauku sieviešu uzņēmējdarbību veicinošie sociālie faktori. Jelgava: LLU. 137 lpp.
4.Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives: A practical guidance for policymakers and practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission. The ESPON 2013 Programme, 2012, p.77.
5.Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai. Monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018, 325 lpp.
Дополнительная литература
1.Boroņenko V. (2007) Klasteru pieeja reģionu attīstībai zināšanu ekonomikas apstākļos. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”. 370 lpp.
2.Čapello R. Regional Economics 2nd Revised edition. New York: Routledge, 2016. 354 p.

3.Kalve I. (2005) Apseglot pārmaiņu vējus, Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība. 295 lpp
4.Rivža B., Zvirbule A., Grīnberga-Zālīte G., Pelše M., Jermolajeva E., Krūzmētra M., Rivža P., Štefenberga D., Gudele I., Ābele L., Hohlova V. (2022) Latvijas spēks ilgi pastāvēt. Jelgava: SIA Jelgavas Tipogrāfija. 479 lpp.
Периодика и другие источники информации
1.Eiropas vietējo pašvaldību harta, Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=39139
2.Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=13857
3.Latvijas Nacionālais attīstības plāns. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/ilgtsp_att/?doc=13858