Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code Ekon4097
Kreditpunkte (ECTS) 6
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 162
Vorlesungen (Stundenzahl) 32
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 32
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 98
Bestätigt am (Datum) 25/09/2018
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Baiba Rivža
, Zane Vītoliņa

Vorkenntnisse
Ekon2119,
Ekon4091,
JurZ3017,
JurZ4017,
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1.Keišs S., Kazinovskis A. (2014) Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 616 lpp.
2.Petrova I., Jermolajeva E. (2007) Eiropas valstu pieredze teritoriālajā mārketingā un tās izmantošanas iespējas Latvijā. 159 lpp.
3.Rivža B., Krūzmētra M., Rivža S. (2013) Lauku sieviešu uzņēmējdarbību veicinošie sociālie faktori. Jelgava: LLU. 137 lpp.
4.Territorial Impact Assessment of Policies and EU Directives: A practical guidance for policymakers and practitioners based on contributions from ESPON projects and the European Commission. The ESPON 2013 Programme, 2012, p.77.
5.Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai. Monogrāfija, galvenā redaktore B. Rivža. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018, 325 lpp.
Weiterfuhrende Literatur
1.Boroņenko V. (2007) Klasteru pieeja reģionu attīstībai zināšanu ekonomikas apstākļos. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”. 370 lpp.
2.Čapello R. Regional Economics 2nd Revised edition. New York: Routledge, 2016. 354 p.

3.Kalve I. (2005) Apseglot pārmaiņu vējus, Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība. 295 lpp
4.Rivža B., Zvirbule A., Grīnberga-Zālīte G., Pelše M., Jermolajeva E., Krūzmētra M., Rivža P., Štefenberga D., Gudele I., Ābele L., Hohlova V. (2022) Latvijas spēks ilgi pastāvēt. Jelgava: SIA Jelgavas Tipogrāfija. 479 lpp.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1.Eiropas vietējo pašvaldību harta, Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=39139
2.Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=13857
3.Latvijas Nacionālais attīstības plāns. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/ilgtsp_att/?doc=13858