Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lietišķā elektronika un sakaru tehnika I
Kursa kods ETel3009
Zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Elektronikas elementi
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 60
Lekciju stundu skaits 8
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 16/03/2011
Atbildīgā struktūrvienība Enerģētikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., asoc. prof. Vitālijs Osadčuks

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kursā apskatīti ar analogo elektroniku saistītie jautājumi. Kursa ievaddaļā tiek sniegta pamatinformācija par pusvadītāju uzbūvi un elektronisko elementu darbības principiem. Otrajā daļā apskatīti dažādi tranzistoru pastiprinātāju slēgumi signālu vadībā un spēka elektronikā. Teorētiskās zināšanas studenti papildina laboratorijas darbos, strādājot ar diskrētiem pusvadītāju elementiem un to slēgumiem, kā arī pildot grafoanalītiskos uzdevumus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas – par elektronisko elementu uzbūvi, īpašībām, raksturlīknēm un pielietojumu signālu apstrādes, barošanas, spēka un vadības elektronikas iekārtās.
• prasmes – tipveida slēgumu izmantošanā elektronisko iekārtu izstrādē, veikt elektronisko shēmu inženiertehniskos aprēķinus; • kompetence – orientēties elektronisko elementu tehniskajos parametros, izvēlēties atbilstošus elektroniskos elementus un tipveida slēgumus dažādu iekārtu elektronisko mezglu izstrādei un tehniskai apkopei.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievadlekcija, mūsdienu elektronikas attīstības tendences.
2 Elektronikas elementi, elektronu emisija veidi un elektriskā izlāde gāzēs.
3 Cietvielu zonu teorija, piejaukuma pusvadītāji.
4 Pusvadītāju diodes un to veidi, darbības principi un raksturlīknes.
5 Taisngrieža, zēnera, gaismas diožu un fotodiožu tipveida slēgumi.
6 Unipolārie un bipolārie tranzistori.
7 Bipolāro tranzistoru darba režīmi un tipveida slēgumi, tranzistoru pastiprinātāji.
8 PN pārejas un metāla oksīda lauktranzistori.
9 Līdzstrāvas ķēžu statiskie aprēķini ar pusvadītāju diodēm.
10 Līdzstrāvas ķēžu statiskie aprēķini ar bipolārajiem tranzistoriem.
11 Vairākpāreju pusvadītāju elementi, vadāmie taisngrieži un invertori.
12 Harmonisko svārstību un impulsu ģeneratori, taimeri un signālu ģeneratori.
13 Operacionālie pastiprinātāji un komparatori, to tipveida slēgumi un aprēķini.
14 Barošanas avoti un filtri, līdzstrāvas impulsu pārveidotāji.
15 Spēka elektronika enerģētikā un mašīnu piedziņā. 16 Mikroelektronika un mikroshēmu pamatelementi. Diskrētās un integrālās mikroshēmas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti un aizstāvēti visi paredzētie laboratorijas darbi, nokārtota ieskaite.
Pamatliteratūra
1. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika un sakaru tehnika: mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 121 lpp.
2. Frohn M., Oberrthür M., u.c. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Galiņš A., Kaķītis A., Vārna A. tehn. red. Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp.
3. Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga: Avots, 1996. 288 lpp. 4. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika: Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 58 lpp.
Papildliteratūra
1. Raņķis I., Žirovecka A. Industriālās elektronikas pamati. Rīga: RTU, 2007. 212 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Радио. ISSN-0033-765X. [tiešsaiste] [skatīts: 03.10.2011.]. Pieejams: ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/ 2. Современные технологии автоматизации. ISSN 0206-975Х. [tiešsaiste] [skatīts: 03.10.2011.]. Pieejams: http://www.cta.ru/
Piezīmes
Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības enerģētika pilna un nepilna laika studijās.