Code du cours Peda6064

Crédits 18

La quantité totale d'heures en classe486

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant486

Date de l'approbation du cours16.01.2019

Auteur du cours

author

Nataļja Vronska

Connaissances de base

Peda6028,

Peda6054,

Psih5010,

Manuels

• Vronska N., Briede B., Dišlere V., Katane I., Līce-Zikmane I., Pāvulēns J, Pēks L., Soika I. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. [tiešsaiste]. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts. [skatīts 19.03.2019.] Pieejams: http://ejuz.lv/mv9
• Mārtinsone K., Pipere A., Kamerāde D. Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa, 2016. 546 lpp.
• Mārtinsone K. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
• Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 352 lpp.
• Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes: SPSS datorprogramma: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.
• Creswell J. W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson, 2012. 650 p.

Ouvrages supplémentaires

• Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
• Anderson T., Anderson C., Hart-Davis G. Beginning Microsoft Word 2010. Apress: 2010. 380 p.
• Augucēvičs J. Word. Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. 86 lpp.
• MS PowerPoint 2010. Latvijas Universitātes realizētā projekta Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana. Rīga, 2013. [tiešsaiste] [skatīts 19.03.2019.] Pieejams: http://ejuz.lv/nzd

Périodiques et d`autres ressources d`information

• Padomi efektīvas prezentācijas izveidei un pasniegšanai. Pieejams: http://ejuz.lv/nzc
• Efektīga prezentācija. Pieejams: http://vpg.edu.lv/uploads/efektivaprezentacija2.ppt