Kursa kods Peda6064

Kredītpunkti 18

Maģistra darbs IV

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā486

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits486

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda6028, Pētījumu metodoloģija III

Peda6054, Maģistra darbs III

Psih5010, Pedagoģija un psiholoģija III

Kursa anotācija

Kurss mērķis attīstīt pētījumu veikšanai nepieciešamo kompetenci - patstāvīgiem pētījumiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un spējas tos veikt, kuras apliecina izstrādātais maģistra darbs un tā aizstāvēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par izglītības zinātņu maģistru darbiem, izglītības problēmu analīzi un risināšanu pētījumos, praksē un teorijā balstītu pētījuma priekšmeta izvēli, pētījuma objekta, mērķa, jautājumu, uzdevumu formulēšanu, metodēm, to izvēli, pieredzes refleksiju un novitātēm pētījumos.
• prasmes attīstīt pētnieciskā darba iemaņas, īstenot kvalitatīvos un kvantitatīvos pētījumus, atspoguļot tos un pētījuma novitāti maģistra darbā.
• kompetence apkopot informāciju par pētījumu, izvērtēt teorētiskās pieejas un modeļus, izvērtēt teorētisko pētījuma rezultātus, formulēt secinājumus un ieteikumus.

Kursa saturs(kalendārs)

• Teorētiskās daļas sagatavošana.
• Personiskās pieredzes refleksija par pētāmo jomu.
• Pētījumu (eksperimenta u.c.) pabeigšana.
• Aprakstošā un secinošā datu analīze.
• Pētījuma rezultātu izvērtēšana.
• Maģistra darba melnraksta sagatavošana
• Maģistra darba noformēšana
• Maģistra darbu prezentācijas sagatavošana, priekšaizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atskaites darba vadītājam, priekšaizstāvēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• Izstrādāta maģistra darba teorētiskā daļa (100%).
• Empīriskajā daļā: 1) veikta aprakstošā un secinošā datu analīze, 2) formulēti gala secinājumi.
• Izveidota maģistra darba prezentācija.

Obligātā literatūra

• Vronska N., Briede B., Dišlere V., Katane I., Līce-Zikmane I., Pāvulēns J, Pēks L., Soika I. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. [tiešsaiste]. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts. [skatīts 19.03.2019.] Pieejams: http://ejuz.lv/mv9
• Mārtinsone K., Pipere A., Kamerāde D. Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa, 2016. 546 lpp.
• Mārtinsone K. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
• Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 352 lpp.
• Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes: SPSS datorprogramma: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.
• Creswell J. W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson, 2012. 650 p.

Papildliteratūra

• Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
• Anderson T., Anderson C., Hart-Davis G. Beginning Microsoft Word 2010. Apress: 2010. 380 p.
• Augucēvičs J. Word. Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. 86 lpp.
• MS PowerPoint 2010. Latvijas Universitātes realizētā projekta Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana. Rīga, 2013. [tiešsaiste] [skatīts 19.03.2019.] Pieejams: http://ejuz.lv/nzd

Periodika un citi informācijas avoti

• Padomi efektīvas prezentācijas izveidei un pasniegšanai. Pieejams: http://ejuz.lv/nzc
• Efektīga prezentācija. Pieejams: http://vpg.edu.lv/uploads/efektivaprezentacija2.ppt

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskā maģistra studiju programmā "Pedagoģija" pilna laika studijās (4.sem.)