Kurs-Code Peda6064

Kreditpunkte 18

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)486

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)486

Bestätigt am (Datum)16.01.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Nataļja Vronska

Vorkenntnisse

Peda6028,

Peda6054,

Psih5010,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

• Vronska N., Briede B., Dišlere V., Katane I., Līce-Zikmane I., Pāvulēns J, Pēks L., Soika I. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. [tiešsaiste]. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts. [skatīts 19.03.2019.] Pieejams: http://ejuz.lv/mv9
• Mārtinsone K., Pipere A., Kamerāde D. Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa, 2016. 546 lpp.
• Mārtinsone K. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
• Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 352 lpp.
• Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes: SPSS datorprogramma: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.
• Creswell J. W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson, 2012. 650 p.

Weiterfuhrende Literatur

• Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
• Anderson T., Anderson C., Hart-Davis G. Beginning Microsoft Word 2010. Apress: 2010. 380 p.
• Augucēvičs J. Word. Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. 86 lpp.
• MS PowerPoint 2010. Latvijas Universitātes realizētā projekta Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana. Rīga, 2013. [tiešsaiste] [skatīts 19.03.2019.] Pieejams: http://ejuz.lv/nzd

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

• Padomi efektīvas prezentācijas izveidei un pasniegšanai. Pieejams: http://ejuz.lv/nzc
• Efektīga prezentācija. Pieejams: http://vpg.edu.lv/uploads/efektivaprezentacija2.ppt