Course code Peda6064

Credit points 18

Master Thesis IV

Total Hours in Course486

Independent study hours486

Date of course confirmation16.01.2019

Responsible UnitInstitute of Mechanics and Design

Course developer

author Mehānikas un dizaina institūts

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Prior knowledge

Peda6028, Methodology of Scientific Research III

Peda6054, Master Thesis III

Psih5010, Education and Psychology 3

Course abstract

The course aim is to promote research competencies, to develop in-depth independent research knowledge, skills and abilities, as reflected in the thesis, as well as defend the thesis. Master thesis is a scientific and exploratory work. Authors study current scientific or practical educational problems.

Learning outcomes and their assessment

After completing the course, the student will have:
• knowledge on characteristics of master thesis in the field of education, analyse and to solve problems of study. Students know how to choose a subject of study which is based on theoretical and practical aspects of education. Students know how to formulate object, aim, hypothesis, objectives and definite research methods as well as they know how to reflect self-experience of research topic;
• skills to develops research work skills and applies the qualitative and quantitative research methodologies engaging as well as know how it reflect in the master thesis;
• competence to be able to gather information about study and to evaluate used theoretical approaches, theories and models. Students are able to evaluate theoretical study results and to formulate conclusions and recommendations.

Course Content(Calendar)

• Creating a draft of the theoretical part.
• Reflection of personal experience.
• Completion of research (experiment, etc.).
• Descriptive and inferential data analysis.
• Evaluation of research results.
• Creating a draft of a master's thesis.
• Master's thesis formatting.
• Creating a Master's Thesis Presentation, pre-defense.

Requirements for awarding credit points

Reports to the scientific adviser, pre-defense of master's thesis.

Criteria for Evaluating Learning Outcomes

• The theoretical part of the Master's thesis has been developed in 100%.
• In the empirical part: 1) creating a descriptive and inferential data analysis, 2) formulating final conclusions.
• Creating presentation of master's thesis.

Compulsory reading

• Vronska N., Briede B., Dišlere V., Katane I., Līce-Zikmane I., Pāvulēns J, Pēks L., Soika I. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. [tiešsaiste]. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts. [skatīts 19.03.2019.] Pieejams: http://ejuz.lv/mv9
• Mārtinsone K., Pipere A., Kamerāde D. Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa, 2016. 546 lpp.
• Mārtinsone K. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
• Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 352 lpp.
• Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes: SPSS datorprogramma: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.
• Creswell J. W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson, 2012. 650 p.

Further reading

• Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
• Anderson T., Anderson C., Hart-Davis G. Beginning Microsoft Word 2010. Apress: 2010. 380 p.
• Augucēvičs J. Word. Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. 86 lpp.
• MS PowerPoint 2010. Latvijas Universitātes realizētā projekta Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana. Rīga, 2013. [tiešsaiste] [skatīts 19.03.2019.] Pieejams: http://ejuz.lv/nzd

Periodicals and other sources

• Padomi efektīvas prezentācijas izveidei un pasniegšanai. Pieejams: http://ejuz.lv/nzc
• Efektīga prezentācija. Pieejams: http://vpg.edu.lv/uploads/efektivaprezentacija2.ppt

Notes

Compulsory study course in Master's study program "Pedagogy" of academic education (4nd sem.).