Код курса Peda6064

Кредитные пункты 18

Общее количество часов486

Количество часов самостоятельной работы студента486

Дата утвеждения курса16.01.2019

Разработчик курса

author

Nataļja Vronska

Предварительные знания

Peda6028,

Peda6054,

Psih5010,

Учебная литературa

• Vronska N., Briede B., Dišlere V., Katane I., Līce-Zikmane I., Pāvulēns J, Pēks L., Soika I. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. [tiešsaiste]. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts. [skatīts 19.03.2019.] Pieejams: http://ejuz.lv/mv9
• Mārtinsone K., Pipere A., Kamerāde D. Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa, 2016. 546 lpp.
• Mārtinsone K. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
• Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 352 lpp.
• Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes: SPSS datorprogramma: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.
• Creswell J. W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson, 2012. 650 p.

Дополнительная литература

• Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
• Anderson T., Anderson C., Hart-Davis G. Beginning Microsoft Word 2010. Apress: 2010. 380 p.
• Augucēvičs J. Word. Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. 86 lpp.
• MS PowerPoint 2010. Latvijas Universitātes realizētā projekta Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana. Rīga, 2013. [tiešsaiste] [skatīts 19.03.2019.] Pieejams: http://ejuz.lv/nzd

Периодика и другие источники информации

• Padomi efektīvas prezentācijas izveidei un pasniegšanai. Pieejams: http://ejuz.lv/nzc
• Efektīga prezentācija. Pieejams: http://vpg.edu.lv/uploads/efektivaprezentacija2.ppt