Kursa kods PārZ3096

Kredītpunkti 3

Vīna kultūra

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits10

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Rita Riekstiņa-Dolģe

Dr. sc. ing.

author lekt.

Gita Krūmiņa-Zemture

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par dažādu reģionu vīniem un to tradīcijām, un attīstīt praktiskās iemaņas vīna servēšanā un saderības veidošanā ar ēdieniem. Izstrādātie patstāvīgie darbi sniedz padziļinātākas zināšanas par noteikta reģiona vīniem un to saderību ar ēdieniem. Laboratorijas darbos studenti iegūst padziļinātas praktiskās iemaņas ēdienu un vīna saderības veidošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina vīna reģionus, raksturīgākās vīnogu šķirnes un vīna veidus – kontroldarbs. Zina vīna servēšanas un ēdienu/ vīna saderības pamatus – kontroldarbs. Spēj parādīt un pielietot zināšanas par vīnu servēšanu, vīna raksturojumu un ēdienu/saderību - semināri, patstāvīgais darbs. Spēj gatavot dažādus ēdienus un servēt tos ar atbilstošu vīnu – laboratorijas darbi. Spēj patstāvīgi veikt kāda vīna reģiona izpēti - patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas:
1. Ievadlekcija. Vīna vēsture, vīna veidi, iedalījums un populārāko vīnogu šķirņu raksturojums – 2 h.
2. Vecās pasaules vīndarīšanas reģionu vīni – 2 h.
3. Jaunās pasaules vīni – 2 h.
4. Augļu – ogu vīni – 1 h.
5. Vīna servēšanas un pasniegšanas pamatnosacījumi – 1 h.
6. Ēdiens un tā saderība ar vīnu – 2 h.

Semināri un patstāvīgie darbi:
1. Seminārs: Vīna un ēdienu saderība – 2 h.
2. Seminārs. Dzirkstošie vīni – 2 h.
3. Seminārs: Latvijas augļu ogu vīnu raksturojums – 2 h.

Laboratorijas darbi:
1.laboratorijas darbs – Vīna servēšanas pamati 2 h; ēdienu un vīna saderības pamatprincipi 2 h.
2. laboratorijas darbs – Uzkodas un vīna saderība 4 h.
3. laboratorijas darbs – Pamatēdienu un vīna saderība 4 h.
4. laboratorijas darbs – Desertu un vīna saderība 4 h.
1. kontroldarbs – Vīna vēsture, veidi, vīndarīšanas reģioni, populārāko vīnogu šķirņu un vīnu raksturojums.
2. kontroldarbs – Vīna servēšana, vīna un ēdienu saderība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido:
• sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi;
• izstrādāts un prezentēts 1 patstāvīgais darbs;
• izstrādāti 4 laboratorijas darbi un iesniegtas atskaites par attiecīgā laboratorijas darba tematiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgajā darbā studenti veic kāda izvēlētā vīndarīšanas reģiona vīnu raksturojumu un analīzi. Darba apjoms līdz 7 lpp. To iesniedz elektroniskā veidā. Darbu prezentē studējošo grupā (prezentācijas laiks – līdz 10 min).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti ar atzīmi veido kontroldarbu vērtējumi (70%), patstāvīgā darba vērtējums (30%), laboratorijas darbi ar vērtējumu - ieskaitīts. Kontroldarbā iegūst sekmīgu vērtējumu (4 balles), ja puse (50%) to satura ir atbildēts pareizi. Laboratorijas darbu atskaites un patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Ugaglia A. A. , Cardebat A., Corsi J.C. , Corsi A.The Palgrave Handbook of Wine Industry Economics, Handbook of wine industry economics,
Cham : Palgrave Macmillan, 2019.542 p.
2. Epstein B.S., Strong, Sweet & Dry: a guide to Vermouth, Port, Sherry, Madeira and Marsala / London: Reaktion Books, 2020, 263 p.
3. Ball R. The Philosophy of wine, London: British Library Publishing. 2019. 105 p.

Papildliteratūra

1. Lorencs V. Vīna un garšu pasaulē, Jumava, 2019. 152.lpp.
2. Gasnjē V. Kā izvēlēties vīnu. Vīnziņa padomi, Zvaigzne ABC, 2008. 352 lpp.
3. Vesons D. Vīni un ēdieni, Zvaigzne ABC, 2009. 176 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskās vīna organizācijas mājaslapa [Tiešsaiste] [Skatīts 15.10.2021.] Pieejams:
https://www.oiv.int
2. Latvijas vīnziņu asociācijas mājaslapa [Tiešsaiste] [Skatīts 15.10.2021.] Pieejams: https://www.sommelier.lv/
3. Latvijas vīnkopju un vīndaru biedrība [Tiešsaiste] [Skatīts 15.10.2021.] Pieejams: http://www.vindaris.lv/
4. PTO mājas lapa / Vīna un gastronomijas tūrisms [Tiešsaiste] [Skatīts 15.10.2021.] Pieejams:
https://www.unwto.org/gastronomy-wine-tourism

Piezīmes

Brīvās izvēles kurss profesionālā bakalaura studiju programmā Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, akadēmiskā bakalaura studiju programmā Pārtikas kvalitāte un inovācijas, 2. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma Pārtikas produktu tehnoloģija.