Kursa kods PārZ3095

Kredītpunkti 3

Deserti

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits45

Kursa apstiprinājuma datums20.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Liene Jansone

Ph.D.

author lekt.

Gita Krūmiņa-Zemture

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par desertiem un to daudzveidīgo klāstu, un attīstīt praktiskās iemaņas dažādu desertu gatavošanā. Studiju kursa ietvaros studenti iepazīstas ar desertu gatavošanā izmantoto daudzveidīgo pārtikas produktu klāstu, izzina dažādu desertu gatavošanas tehnoloģiskās īpatnības un desertu kultūrvēsturisko un etnisko piederību. Izstrādātais patstāvīgais darbs, sniedz padziļinātākas zināšanas par kādas konkrētas tautas desertiem, savukārt praktisko pieredzi dažādu desertu gatavošanā, studenti iegūst laboratorijas darbos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina profesionālo terminoloģiju – kontroldarbi, praktiskie darbi, laboratorijas darbi. Zina desertu gatavošanas tehnoloģiju – kontroldarbi, praktiskie darbi. Spēj gatavot desertus, pielietojot dažādus tehnoloģiskos risinājumus – laboratorijas darbi. Spēj patstāvīgi izstrādāt pētījumu par konkrētas tautas desertiem – patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievadlekcija. Deserti, to loma ēdienkartē / uzturā. Desertu daudzveidīgais klāsts. Desertu gatavošanas vispārīgās tehnoloģiskās īpatnības. Desertu pasniegšanas pamatnosacījumi – 2 h
2. Augļu, ogu, dārzeņu deserti. Vegāniskie deserti - 1 h
1.laboratorijas darbs – augļu, ogu, dārzeņu deserti; vegāniskie deserti – 4 h
3. Piena, piena pārstrādes produktu deserti – 1 h
2.laboratorijas darbs – piena, piena pārstrādes produktu deserti – 4 h
1.praktiskais darbs (diskusija) - deserti etniskajā uzturā - 1 h
2.praktiskais darbs (diskusija) - pasaulē plaši pazīstamie deserti - 1 h
1.kontroldarbs – Desertu gatavošanas vispārīgās tehnoloģiskās īpatnības. Augļu, ogu, dārzeņu, piena un piena pārstrādes produktu deserti
4. Olu deserti – 1 h
3.laboratorijas darbs – olu deserti – 4 h
5. Šokolādes deserti – 1 h
4.laboratorijas darbs – šokolādes deserti – 4 h
6. Miltu konditoreja – 1 h
5.laboratorijas darbs – miltu konditoreja – 4 h
7. Mūsdienīgi tehnoloģiskie risinājumi desertu gatavošanā – 1 h
6.laboratorijas darbs – mūsdienīgi tehnoloģiskie risinājumi desertu gatavošanā – 4 h
3.praktiskais darbs (seminārs) - latviskie deserti - 1 h
4.praktiskais darbs (seminārs) - deserti pasaulē un to pētniecības būtiskākās atziņas - 1 h
2.kontroldarbs – Olu, šokolādes deserti. Miltu konditoreja

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido:
• sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi;
• izstrādāts un prezentēts patstāvīgais darbs;
• izstrādāti 6 laboratorijas darbi un iesniegtas atskaites par attiecīgā laboratorijas darba tematiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darbā veic vienas tautas desertu izpēti, tos analizējot gan pēc ģeogrāfiskā, gan kultūrvēsturiskā aspekta, norādot raksturīgākos pārtikas produktus un desertu gatavošanas tehnoloģijas (apjoms līdz 10 lpp., iesniedz elektroniskā veidā.).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti ar atzīmi veido kontroldarbu vērtējumi (70%), patstāvīgā darba (30%), laboratorijas darbu vērtējumi - ieskaitīts. Kontroldarbs iegūst sekmīgu vērtējumu (4 balles), ja puse (50%) to satura ir atbildēts pareizi. Patstāvīgo darbu, laboratorijas darbus un to atskaites novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Bardi C. Deserti. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2013. 320 lpp.
2. Greweling P. Chocolate and confections: formula, theory, and technique for the artisan confectioner. Hoboken, NJ: Jphn Wiley and Sons, 2007. 388 p.
3. Roufs T.G. Swet treats around world: an encyclopedia of food and culture. Santa Barbara: California: ABC, 2014. 623 p.

Papildliteratūra

1. Ansberga Z. Saldējums: deserti un kokteiļi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 182 lpp.
2. Feldmane M. Tortes, cepumi, saldēdieni. Rīga: Valters un Rapa, 1936. 160 lpp.
3. Franču deserts: receptes. Rīga: Gulbis, 1994. 159 lpp.
4. Boča S. Augļu deserta kvalitāti ietekmējošie faktori (promocijas darbs). Jelgava: LLU, 2013. 51 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Eiropas kulinārais mantojums [Tiešsaiste] [Skatīts 10.10.2021.]
https://www.culinary-heritage.com/regions.asp
2. Journal of Culinary Science & Technology ISSN 1542-8052 (Print); ISSN 1542-8044 (Online)
[Tiešsaiste] [Skatīts 10.10.2021.]
https://www.tandfonline.com/toc/wcsc20/current

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmā Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība; akadēmiskā bakalaura studiju programma Pārtikas kvalitāte un inovācijas; 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Pārtikas produktu tehnoloģija