Kurs-Code PārZ1016

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)81

Bestätigt am (Datum)20.03.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Zanda Krūma

author

Māra Dūma

Vorkenntnisse

Ķīmi2020,

PārZ1011,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Metodiskie norādījumi akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas kvalitāte un inovācijas” studentiem bakalaura darba izstrādei. Jelgava, 2019. 23 lpp.
2. Matiseks R., Šnēpels F.M. Šteinere G. Pārtikas analītiskā ķīmija. Pamati, metodes, lietošana. Tulk. Dr. ķīm. I. Jākobsone, Dr.ķīm. M. Jākobsons. Rīga: LU, 1998. 456 lpp.
3. Likumi.lv - Latvijas Republikas tiesību akti [tiešsaiste] [skatīts 29.03.2018.] Pieejams: www.likumi.lv

4. EUR-Lex Access to European Union law [tiešsaiste] [skatīts 29.03.2018.] Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en

Weiterfuhrende Literatur

Konieczka P. Namiesnik J. Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory : a practical approach, Boca Raton : CRC Press, Second Edit., 2018, 294 pp.
Hage David S., Carr James D. Analytical chemistry and quantitative analysis. Boston, MA :Prentice Hall, 2011, 696 pp.
Kūka P. Pārtikas produktu analīžu fizikāli ķīmiskās metodes. LLU. Jelgava, 2008. 174 lpp.
2. Ozola B. Biogēnie elementi: mācību līdzeklis (elektroniskā formā). Jelgava: LLU, 2010. 75 lpp.

3. Bioloģiski aktīvās vielas pārtikas produktos. Monogrāfija./ Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgava, 2012.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Datu bāzes www.sciencdirect.com, www.scopus.com, www.ebsco.com žurnālu un konferenču rakstu krajumu analīzei. Pārtikas zinātnes žurnāli - Food Chemistry, LWT, Cereal Science, konferenču materiāli – FoodBalt, Research for Rural Development.