Kursa kods PārZ1016

Kredītpunkti 3

Pārtikas zinātnes pamati

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Zanda Krūma

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Māra Dūma

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi2020, Neorganiskā un analītiskā ķīmija

PārZ1011, Pārtikas zinātnes pamati I

Kursa anotācija

Studija kursa mērķis ir nostiprināt zināšanas par pētnieciskā darba plānošanu, izstrādi un prezentēšanu. Studiju kursā studenti grupā izstrādā zinātnisku darbu par pārtikas izejvielu kvalitātes izvērtēšanu, kurā praktiski pielieto zināšanas, kas apgūtas studiju priekšmetos (PārZ1011, PārZ3017), lai izstrādātu zinātniskā darba struktūru, izvērtētu likumdošanu, analizētu ķīmisko savienojumu sastāvu un pielietotu analītiskās ķīmijas metodes. Gūst padziļinātas zināšanas profesionālajā svešvalodā, kā arī darba noformēšanā un prezentācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• pārzina izvēlēto pārtikas izejvielu un tās kvalitāti raksturojošos rādītājus (kursa darba teorijas apskats, prezentācija);
• pārzina pārtikas kvalitātes un ķīmijas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni (kursa darba teorijas apskats, prezentācija)
• spēj pielietot studiju procesā dažādu priekšmetu ietvaros gūtās atziņas zinātniska darba izstrādē, formulēt un analītiski aprakstīt pētnieciskā darba mērķi un uzdevumus (kursa darba teorijas apskats, prezentācija)
• spēj izvēlēties atbilstošas metodes pētījuma mērķa sasniegšanai (kursa darba teorijas apskats, prezntācija)
• spēj analizēt un izvērtēt zinātnisko literatūru un likumdošanu, interpretēt iegūtos rezultātus (kursa darba rezultātu analīzes daļa)
• spēj analizēt analizēt informāciju un to pielietot, veikt zinātniski pamatotu izvērtējumu par pārtikas izejvielu kvalitāti (kursa darba rezultātu analīze un secinājumu izstrāde)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa darba izstrādes pamatnosacījumi (lekcija – 1h)
2 Darba tēmas izvēle, pamatojums, mērķis un uzdevumi (lekcija – 1h; praktiskais darbs/prezentācija – 2h; patstāvīgais darbs – 4h)
3 Pārtikas izejvielu raksturojošie rādītāji (patstāvīgais darbs – 3h)
4 Zinātniskā darba struktūras izstrāde (lekcija – 1h; praktiskais darbs/prezentācija – 2h; patstāvīgais darbs – 4h)
5 Likumdošana par pārtikas izejvielu kvalitāti un drošību (patstāvīgais darbs – 3h)
6 Literatūras apskata izveide (patstāvīgais darbs – 8h)
7 Pētījuma materiālu un metožu raksturojums (lekcija – 1h; praktiskais darbs/prezentācija – 2h; patstāvīgais darbs – 4h)
8 Fizikālās metodes izejvielu kvalitātes raksturojumam (patstāvīgais darbs – 2h)
9 Ķīmiskās metodes izejvielu kvalitātes raksturojumam (patstāvīgais darbs – 2h)
10 Mikro un makroelementi izvēlētās izejvielās sastāvā (patstāvīgais darbs – 5h)
11 Analītisko metožu izvēles pamatojums izejvielu kvalitātes raksturojumam (patstāvīgais darbs – 4h)
12 Eksperimentālais darbs analītisko metožu izmantošanai izejvielas analīzē (patstāvīgais darbs – 6h)
13 Eksperimentālais darbs analītisko metožu izmantošanai izejvielas analīzē (patstāvīgais darbs – 6h)
14 Eksperimentālo datu apkopošana un matemātiskā apstrāde (praktiskais darbs/prezentācija – 2h; patstāvīgais darbs – 7h)
15 Rezultātu interpretācija un secinājumi (patstāvīgais darbs – 8h)

16 Kursa darba prezentācija prezentācija – 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklēti visi praktiskie darbi un sagatavotas un aizstāvētas prezentācijas par darba mērķi, pētījuma shēmu, literatūras apskatu, materiāliem un metodēm.
Elektroniski iesniegts kursa darbs atbilstoši prasībām, iesniegta prezentācija un aizstāvēts darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa darba izstrāde tiek organizēta, lai studenti darbu izstrādātu pakāpeniski un tiek izstrādātas 5 prezentācijas, kā arī kursa darba sagataves jāiesniedz regulārai pārbaudei:
1 prezentācija (4 slaidi) – izvēlētās izejvielas raksturojums, izvēles pamatojums, sākotnējais pētījuma mērķis
2 prezentācija (5 slaidi)– literatūras pārskats par izvēlēto produktu, ietverot likumdošanas apsektus, darba mērķa precizēšana, darba uzdevumu izstrāde, sākotnējā eksperimentālā plāna izstrāde. Kopā ar prezentāciju jāiesniedz kursa darba fails, kurā izveidota darba struktūra, uzrakstīts ievads, vismaz 2 lpp literatūras apskats .
3 prezentācija (5 slaidi)– literatūras pārskats par izvēlēto produktu, minerālvielu saturu, pētījuma materiālu un metožu raksturojums. Kopā ar prezentāciju jāiesniedz kursa darba fails, kurā izveidota darba struktūra, uzrakstīts ievads, vismaz 4 lpp literatūras apskats, 2 lpp materiāli un metodes
Patstāvīgā darba organizācija ietver arī eksperimentālo darbu analītisko metožu izmantošanai
4 prezentācija (10 slaidi)– kursa darba priekšaizstāvēšana, kurā ietvertas visas sadaļas (aktualitāte, materiālu un metožu analīze, rezultāti un secinājumi) Kopā ar prezentāciju jāiesniedz kursa darba melnraksts
5 prezentācija (10 slaidi) – kursa darba aizstāvēšana, kurā ietvertas visas sadaļas (aktualitāte, materiālu un metožu analīze, rezultāti un secinājumi) Kopā ar prezentāciju jāiesniedz kursa darbs
(apjoms līdz 15-17 lpp, struktūta – titlullapa, saturs, ievads, literatūras apskats 4-6lpp, materiāli un metodes – 2-3lpp, rezultāti – 4-5 lpp, secinājumi, literatūras saraksts, iesniedz elektroniskā veidā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kursa darba un prezentācijas vērtējuma.
Izstrādāto kursa darbu students aizstāv mutiskā veidā, atbildot uz jautājumiem, saistītiem ar darba praktisko un teorētisko pamatu.
Patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas skalu no izcili līdz gandrīz apmierinoši.

Obligātā literatūra

1. Metodiskie norādījumi akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas kvalitāte un inovācijas” studentiem bakalaura darba izstrādei. Jelgava, 2019. 23 lpp.
2. Matiseks R., Šnēpels F.M. Šteinere G. Pārtikas analītiskā ķīmija. Pamati, metodes, lietošana. Tulk. Dr. ķīm. I. Jākobsone, Dr.ķīm. M. Jākobsons. Rīga: LU, 1998. 456 lpp.
3. Likumi.lv - Latvijas Republikas tiesību akti [tiešsaiste] [skatīts 29.03.2018.] Pieejams: www.likumi.lv

4. EUR-Lex Access to European Union law [tiešsaiste] [skatīts 29.03.2018.] Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en

Papildliteratūra

Konieczka P. Namiesnik J. Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory : a practical approach, Boca Raton : CRC Press, Second Edit., 2018, 294 pp.
Hage David S., Carr James D. Analytical chemistry and quantitative analysis. Boston, MA :Prentice Hall, 2011, 696 pp.
Kūka P. Pārtikas produktu analīžu fizikāli ķīmiskās metodes. LLU. Jelgava, 2008. 174 lpp.
2. Ozola B. Biogēnie elementi: mācību līdzeklis (elektroniskā formā). Jelgava: LLU, 2010. 75 lpp.

3. Bioloģiski aktīvās vielas pārtikas produktos. Monogrāfija./ Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgava, 2012.

Periodika un citi informācijas avoti

Datu bāzes www.sciencdirect.com, www.scopus.com, www.ebsco.com žurnālu un konferenču rakstu krajumu analīzei. Pārtikas zinātnes žurnāli - Food Chemistry, LWT, Cereal Science, konferenču materiāli – FoodBalt, Research for Rural Development.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Pārtikas kvalitāte un inovācijas".