Код курса PārZ1016

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Количество часов самостоятельной работы студента81

Дата утвеждения курса20.03.2018

Разработчики курса

author

Zanda Krūma

author

Māra Dūma

Предварительные знания

Ķīmi2020,

PārZ1011,

Учебная литературa

1. Metodiskie norādījumi akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas kvalitāte un inovācijas” studentiem bakalaura darba izstrādei. Jelgava, 2019. 23 lpp.
2. Matiseks R., Šnēpels F.M. Šteinere G. Pārtikas analītiskā ķīmija. Pamati, metodes, lietošana. Tulk. Dr. ķīm. I. Jākobsone, Dr.ķīm. M. Jākobsons. Rīga: LU, 1998. 456 lpp.
3. Likumi.lv - Latvijas Republikas tiesību akti [tiešsaiste] [skatīts 29.03.2018.] Pieejams: www.likumi.lv

4. EUR-Lex Access to European Union law [tiešsaiste] [skatīts 29.03.2018.] Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en

Дополнительная литература

Konieczka P. Namiesnik J. Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory : a practical approach, Boca Raton : CRC Press, Second Edit., 2018, 294 pp.
Hage David S., Carr James D. Analytical chemistry and quantitative analysis. Boston, MA :Prentice Hall, 2011, 696 pp.
Kūka P. Pārtikas produktu analīžu fizikāli ķīmiskās metodes. LLU. Jelgava, 2008. 174 lpp.
2. Ozola B. Biogēnie elementi: mācību līdzeklis (elektroniskā formā). Jelgava: LLU, 2010. 75 lpp.

3. Bioloģiski aktīvās vielas pārtikas produktos. Monogrāfija./ Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgava, 2012.

Периодика и другие источники информации

Datu bāzes www.sciencdirect.com, www.scopus.com, www.ebsco.com žurnālu un konferenču rakstu krajumu analīzei. Pārtikas zinātnes žurnāli - Food Chemistry, LWT, Cereal Science, konferenču materiāli – FoodBalt, Research for Rural Development.