Kurs-Code MatZ3065

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)09.01.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ulvis Miončinskis

Vorkenntnisse

MašZ4013,

MašZ4014,

MatZ3028,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Neufert E., Neufert P. Neufert Architects' Data.Wiley-Blackwell; 4 edition, 2012., 608 p.
2. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура-С, 2007. 167 c.
3. Štrausa S. u.c. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Būvniecības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 09.07.2013.; stājas spēkā 01.10.2014.; [Skatīts 24.01.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: MK noteikumi Nr. 240 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.04.2013.; stājas spēkā 22.05.2013.: [Skatīts 24.01.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=256866

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Baltijas Koks, Latvija, Balti Group SIA, ISSN 1407-6667.