Kursa kods MatZ3065

Kredītpunkti 3

Kokapstrādes ražotņu projektēšana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Ulvis Miončinskis

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ4013, Tehniskā grafika I

MašZ4014, Tehniskā grafika II

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Kursa anotācija

Kokapstrādes uzņēmuma rekonstrukcijas projekta izstrādāšana saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par kokapstrādes uzņēmuma projektēšanas pamatprincipiem – diskusijas nodarbībās, patstāvīgais darbs, studiju darba aizstāvēšana.
Prasmes:
Veikt kokapstrādes uzņēmuma tehniski-ekonomiskos aprēķinus un izvēlēties piemērotu tehnoloģiju konkrētas produkcijas ražošanai – diskusijas nodarbībās, patstāvīgais darbs, studiju darba aizstāvēšana.
Izstrādāt uzņēmuma ceha un teritorijas plānu atbilstoši normatīviem - diskusijas nodarbībās, patstāvīgais darbs, studiju darba aizstāvēšana.
Kompetence izvērtēt ražošanas tehnoloģisko procesu atbilstību izvirzītajām prasībām un pamatot to – diskusijas nodarbībās, patstāvīgais darbs, studiju darba aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Projekta izejas datu precizēšana un saskaņošana. (2 h)
2. Uzņēmuma apraksts, rekonstrukcijas pamatojums (4 h)
3. Produkcijas apraksts un tirgus analīze. (3 h)
4. Ražošanas tehnoloģijas apraksts. (3 h)
5. Tehnoloģisko iekārtu apraksts un izvēles pamatojums (3 h)
6. Iekārtu noslogojuma aprēķini. (3 h)
7. Ekonomiskais novērtējums. (2 h)
8. Ceha plāna izstrādāšana. (2 h)
9. Teritorijas plāna izstrādāšana. (2 h)
10. Studiju darba noformēšana. (2 h)
11. Studiju darba iesniegšana un aizstāvēšana. (6 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv studiju darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošie var izstrādāt studiju darbus par sekojošām tēmām:
1. Kokapstrādes uzņēmuma projekts.
2. Kokapstrādes uzņēmuma rekonstrukcija.
3. Jauna produkta ieviešana ražošanā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju darba vērtējumu veido darba izpildes atbilstība uzdevumam (70 %) un atbildes uz jautājumiem, darbu aizstāvot (30 %).

Obligātā literatūra

1. Neufert E., Neufert P. Neufert Architects' Data.Wiley-Blackwell; 4 edition, 2012., 608 p.
2. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура-С, 2007. 167 c.
3. Štrausa S. u.c. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 09.07.2013.; stājas spēkā 01.10.2014.; [Skatīts 24.01.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: MK noteikumi Nr. 240 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.04.2013.; stājas spēkā 22.05.2013.: [Skatīts 24.01.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=256866

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, Latvija, Balti Group SIA, ISSN 1407-6667.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā.