Код курса MatZ3065

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса09.01.2018

Разработчик курса

author

Ulvis Miončinskis

Предварительные знания

MašZ4013,

MašZ4014,

MatZ3028,

Учебная литературa

1. Neufert E., Neufert P. Neufert Architects' Data.Wiley-Blackwell; 4 edition, 2012., 608 p.
2. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура-С, 2007. 167 c.
3. Štrausa S. u.c. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.

Дополнительная литература

1. Būvniecības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 09.07.2013.; stājas spēkā 01.10.2014.; [Skatīts 24.01.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: MK noteikumi Nr. 240 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.04.2013.; stājas spēkā 22.05.2013.: [Skatīts 24.01.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=256866

Периодика и другие источники информации

1. Baltijas Koks, Latvija, Balti Group SIA, ISSN 1407-6667.