Kursa kods MākZ2001

Kredītpunkti 3

Reklāmdizains

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits22

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Kursa anotācija

Priekšmets iepazīstina ar reklāmas būtību, iemesliem un noteikumiem efektīvas reklāmas veidošanai. Apskata vizuālās reklāmas elementus un to pielietošanas iespējas, skiču veidošanu, maketēšanu, teksta un vizuālo elementu iekomponēšanu vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Beidzot kursu students zina vizuālās reklāmas veidošanas teoriju, izprot veidus, prasības un noteikumus efektīvas reklāmas veidošanai. Tiek vērtēti laboratorijas darbi.
Prasmes: Prot izstrādāt un analizēt uzņēmuma vizuālo koncepciju, tekstuālo reklāmu, pielietot dažādus materiālus, tehnikas un darbarīkus izkārtņu, afišu un skatlogu noformēšanā. Tiek vērtēti laboratorijas darbi.
Kompetences: Studenti spēj izmantot zināšanas, prasmes profesionālajā attīstībā, veidojot nepieciešamo vizuālo noformējumu un dizainu.
Zināšanas, prasmes un kompetences atspoguļojas praktiskos uzdevumos, kuri tiek veikti laboratorijas darbu ietvaros. Tiek vērtēti laboratorijas darbi.
Rezultātu vērtēšana-darbu prezentācija semestra beigās. Spēj sagatavot prezentācijas par laboratorijas darbu uzdevumos ietverto informāciju, kā arī argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Reklāmas būtība, pamatuzdevumu risināšana. Reklāmas pasniegšanas veidi: avīzes, žurnāli, televīzija, radio, ielas reklāmas (afišas, izkārtnes, brandmūri), pasta sūtījumi, suvenīri, iepakojumi, katalogi, uzziņu tālruņi, internets. Lekcija.
2.Galvenie noteikumi efektīvas reklāmas veidošanai. Vizuālā koncepcija. Optimālais līdzsvars starp reklāmas elementiem. Izvirzītās prasības. Reklāmas iekomponēšana vidē. Uzmanības piesaiste un noturība. Lekcija.
3.Reklāmas objekti: iestāde, uzņēmums, tirdzniecības marka, informācija par preci, izpārdošanas.
Reklāmas mērķi: komunikatīvie un realizācijas. Labas un sliktas reklāmas pazīmes. Lekcija.
4.Reklāmas izmaksas, tās veidojošie faktori. Reklāmas aģentūra: reklāmas ideju autori, mākslinieki, maketētāji, poligrāfisti. Reklāmas stratēģiskā plānošana. Lekcija.
5.Saskarsmes loma reklāmā. Informētība. Pārliecības izveidošana. Intereses radīšana. Psiholoģiskie momenti vizuālajā reklāmā. Radošā procesa analīze. Ideju ģenerēšana( prāta vētra).Fantāzijas atraisīšana. Preces individuālo īpašību( nosaukums, pielietošanas iespējas, dizaina īpatnības, tehniskie dati, modelis, cena, īpašības, sezonas raksturs, garantijas) izmantošana vizuālajā reklāmā. Lekcija.
6.Firmas stils. Zīmols, zīme, simbols. Stilizācijas veidošana. Radošais ceļš no stilizētām formām līdz firmas zīmei. Firmas logo izstrādes etapi. Iesaiņojums. Krāsu izvēle, kompozīcija, materiāli. Ideju skicēšana. Iesaiņojuma projekts. Lekcija.
7. Tekstu pielietojums reklāmā, šrifti, fontu veidi, Teksta kompozīcija, veidi , pielietojums. Uztveramība. Lasāmība. Izkārtņu veidošana. Sludinājumi. Afišu izgatavošana. Reklāmas laukumi. Plakāti, to izmantošana, stils, izvietošana, saskaņošana. Lekcija.
8.Āra reklāmas kontrolkritēriji: lasāmība, vienkāršība, vizuālais efekts, fona krāsu un reklāmas saskaņošana, vizuālo elementu savstarpējā saskaņošana, atpazīstamība. Neparastas formas un izmēri. Atbildes reakcija.Krāsu sistēmas. Mākslinieku, datora, poligrāfijas (CMYK). Krāsu psiholoģija. Lekcija.
9.Skatlogs, tā noformēšana. Kompozīciju veidi. Proporcijas,dominante. Apgaismojums. Fons. Burti un teksts. Skatlogu aprīkojums. Izmantojamie materiāli. Līmpapīrs ( fascal, oracal), pielietošanas iespējas. Lekcija.
10.Izstāžu dizains. Iemesli reklāmai izstādē, izmaksas. Aprīkojums, konstrukcijas. Izstādes kārtošanas principi, plānojums, tā ietekme. Lekcija.
11.Optisko burtu attālumu likšana tekstā. Zina optisko attālumi likšanas teoriju, prot salikt attālumus. Laboratorijas darbi 2h
12.Sludinājuma, afišas rakstīšana. Zina burtu rakstīšanas un kompozīcijas veidus. Prot tos lietot praksē. Laboratorijas darbi2h
13.Stilizācijas veidošana. Zina stilizāciju veidošanas teoriju, prot to lietot praksē. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā. Laboratorijas darbi 2h
14.Firmas zīmes, zīmola izstrāde. Zina zīmola veidošanas teoriju, prot to lietot praksē. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā. Laboratorijas darbi 2h
15.Skatloga analīze. Zina skatlogu noformēšanas teoriju, prot analizēt skatlogu noformējumu.. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā. Laboratorijas darbi 2h
16.Skatloga skice, projekts. Zina skatlogu noformēšanas teoriju, prot realizēt skatlogu noformējumu. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā. Laboratorijas darbi 2h
17.Līmēšana ar līmpapīru. Zina skatlogu noformēšanas teoriju, prot noformēt ar līmpapīru.. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā. Laboratorijas darbi2h
18.Maketa izveide svētku noformējumam. Noformējums izmantojot dažādus materiālus. Zina svētku noformēšanas veidus un iespējas, prot to lietot praksē. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā.
19.Iesaiņojuma projekts. Zina iesaiņojuma veidošanas principus, prot to lietot praksē. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā. Laboratorijas darbi 2h
20.Izgatavot reklāmas skici, ņemot vērā apkārtējo vidi, stilu, krāsu saskaņu un citus faktorus. Zina vides reklāmas veidošanas teoriju, prot to lietot praksē. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā. Laboratorijas darbi 2h

21.Izstādes moduļa noformējuma skice. Zina izstāžu noformējuma principus, prot to lietot praksē. Ir kompetents izmantot tālākajā darbībā. Laboratorijas darbi2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eektroniski iesniegta un aizstāvēta prezentācija (praktiskie uzdevumi) par studiju kursā apgūtajām tēmām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi tiek veikta skatlogu noformējuma un vides reklāmu vērtēšana un analīze ( pēc dotiem kritērijiem), vizuālais noformējums- reklāma vidē. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie laboratorijas darbi tiek pabeigti patstāvīgi, iesniedz elektroniskā veidā kā prezentāciju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Rezultātu vērtēšana- laboratorijas darbu praktisko uzdevumu prezentācija semestra beigās. Vērtē zināšanu, prasmju un kompetenču atspoguļojumu. Novērtē saskaņā ar praktiskajā uzdevumā noteiktajiem kritērijiem.
Kritēriji:
1. atbilstība vizuālās reklāmas veidošanas teorijai;
2. dizaina veidošanas metodikas pielietojums;
3. kompozīcija, krāsu saskaņošana;
4. darba kultūra;
5. atbilstība vizuālajai koncepcijai, kreativitāte.
Atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko par visiem laboratorijas darbu uzdevumiem.

Obligātā literatūra

1.Beringtons B. Vizuālā komunikācija. sia “Jāņa Rozes apgāds” 2009., 240 lpp.
2.Fuglesangs N. Radošums un uzņēmējdarbība. Kultūras Diena, 12.01.2007., 16.lpp
3. Ralfs M. Kā iekarot klientu. – R.: Juglas tipogrāfija, 2000., 206.lpp.
Reklāmas psiholoģija. Rīga: Jumava, 2006. 247 lpp.
4.Patens D. Kā veidot mārketingu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 262 lpp.

Papildliteratūra

1.Hellers S., Andersone G.; Grafiskā dizaina rokasgrāmata, Jāņa Rozes apgāds 2016; ISBN
9789984235806
2.Stražanovs G. Reklāma praktiskajā biznesā. – R.: Merkūrijs LAT. 2004., 191.lpp.
3. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 55 lpp.
4. Drysdale J. Design’s iron fist. http://www.aiga.org/16-free-design-ebooks/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Studija". Rīga: Neputns. ISSN 1691-3094.
2. Žurnāls "Deko". Rīga: Santa. ISSN 1407-7027.

Piezīmes

Izvēles studiju kurss TF studiju programmā "Dizains un amatniecība." un otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmā "Mājas vide izglītībā"