Kursa kods LauZ4153

Kredītpunkti 3

Dārzeņkopība I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits4

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Irina Sivicka

Mg. agr.

Kursa anotācija

Dārzeņu bioloģiskās īpašības un ekoloģiskās prasības. Agroekoloģisko faktoru ietekme uz dārzeņu augšanu, attīstību un ražas veidošanos. Ekonomiskie un ekoloģiskie nosacījumi sugu sortimenta, šķirņu un hibrīdu izvēlē. Dārzeņu audzēšanas tehnoloģijas atklātā laukā.

Laboratorijas un praktiskajos darbos studenti iegūst padziļinātu izpratni par dārzeņu saimnieciskajām grupām, sugām, sēklas materiāla īpašībām un praktiskas iemaņas dārzeņu šķirņu izvēlē, ražas novākšanā un kvalitātes vērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina dārzeņu klasifikāciju, bioloģiskās īpašības un ekoloģiskās prasības, dārzeņu audzēšanas tehnoloģijas atklātā laukā – kontroldarbi, praktiskie darbi, semināri;
Prot izvēlēties piemērotāko audzēšanas tehnoloģiju vai atsevišķu paņēmienu konkrētos agroekoloģiskajos apstākļos atklātā laukā, pamatot izvēli no praktiskā, ekoloģiskā un ekonomiskā viedokļa – praktiskie un laboratorijas darbi;

Ir kompetenti iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas sasaistīt, analizēt, lietot un pilnveidot; spēj pieņemt lēmumu profesionālu uzdevumu veikšanai konkrētā saimniecībā / uzņēmumā – semināri. praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Dārzeņkopība kā ražošanas nozare, zinātnes un izglītības virziens. Dārzeņu produkcijas ražošanas statistika Latvijā un Eiropas valstīs. 2 stundas
2. Dārzeņu klasifikācija (botāniskā, pēc ēdamās daļas, saimnieciskās grupas). 2 stundas
3. Dārzeņu morfoloģiskās un bioloģiskās īpatnības, ekoloģiskās prasības. Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotākās dārzeņu sugas, to izvēles principi. 2 stundas
4. Dārzeņkopībā izmantojamie resursi un tās efektivitāti ietekmējošie faktori. 2 stundas
5. Uzturā nekaitīgas dārzeņu produkcijas ražošanas priekšnoteikumi un izpilde. 2 stundas
6. Dārzeņu sēklas, izsējas normu aprēķināšana. 6 stundas
7. 1. kontroldarbs. 1 stunda
8. Dārzeņu produkcijas audzēšana lauka apstākļos: kāpostaugi, sakņaugi, sīpolaugi, ķirbjaugi, tomātaugi, lapu dārzeņi, pākšaugi, daudzgadīgie dārzeņi) audzēšana lauka apstākļos. 14 stundas
9. 2. kontroldarbs. 1 stunda
Laboratorijas / semināru tēmas / praktisko darbu tēmas
Laboratorijas darbs – dārzeņu sugu sēklu atpazīšana.
Praktiskie darbi – darbi dārzeņu stādījumā (atklātā laukā, segtās platībās); atklātā lauka dārzeņu sējumu un stādījumu struktūras modelēšana.

Seminārs – dārzeņu uzturvērtību noteicošie faktori (ķīmiskais sastāvs, krāsa, ieskats pagatavošanās metožu ietekmē uz uzturvērtības zudumiem u.c.).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Ieskaiti iegūst studenti, kas ieguvuši sekmīgu vērtējumu kontroldarbos, ir izstrādājuši un publiski aizstāvējuši semināru tēmu, praktiskos un laboratorijas darbus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi apgūst dārzeņu saimniecisko grupas un sugu identifikāciju, apgūst to starptautisko nomenklatūru (nosaukumus latīņu valodā).
Seminārs – patstāvīgi sagatavots mutiskais ziņojums par konkrētu tēmu.
Praktiskie darbi par dārzeņu stādījumu struktūru atklātā laukā – darbi tiek izstrādāti grupās, rezultātus apkopo rakstiski, salīdzinot ar zinātnisko pētījumu rezultātiem, un publiski prezentē.
Gatavojas kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējumu (Ieskaite) iegūst pēc izstrādātiem un sekmīgi izstāvētiem praktiskiem un laboratorijas darbiem (vērtē ieskaitīts/neieskaitīs), sekmīgi publiski aizstāvētas semināra tēmas (vērtē 10 ballu skalā), sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem (vērtē ar atzīmi)
Darbus novērtē saskaņā ar laboratorijas un praktiskā darba uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Bimšteine G., Lepse L., Bankina B. (2014) Kāpostu, burkānu, sīpolu slimības un to ierobežošanas iespējas. Jelgava: LLU, 104 lpp.
2. Dembovskis A., Drudze I. Gailīte M. u.c. Dārzeņkopība. Rokasgrāmata. Lauka dārzeņu audzēšana. Pūre: Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 2007. 284 lpp.
3. Gailīte M., Geida A. Gurķi. Rīga: AS “Lauku Avīze”, 2017. 128 lpp.

4. Jakobija I., Bērziņa M., Bēme I. u.c. Dārzeņi un kartupeļi. Rīga: VAAD, 2014. 66 lpp.

Papildliteratūra

1. McLeod J. Orgabic Gardening. The A-Z House of Heallthy Gardening. Pry Ltd Random Australia. 608 p.
2. Plīse E. Dārzeņu kaitēkļi. Ozolnieki: LLKC, 2004. 98 lpp.

3. Мамонов, Е. В. Овощные культуры. Москва: ЭКСМО-Пресc, Лик пресс, 2001. 493 с.

Periodika un citi informācijas avoti

Interneta resursi, dažādi informatīvie materiāli.
Nozares žurnāli: Dārzs un drava, Dārza pasaule, Profesionālā Dārzkopība u.c.
Zinātniskie žurnāli: Agronomy Research, Horticultural Science, Acta Horticulturae u.c.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība”, kvalifikācija “Agronoms ar specializāciju dārzkopībā”.