Code du cours LauZ3160

Crédits 1

La quantité totale d'heures en classe40

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant40

Date de l'approbation du cours02.12.2019

Auteurs du cours

author

Daina Kairiša

author

Daina Jonkus

author

Dzidra Kreišmane

Connaissances de base

Biol1015,

LauZ4010,

LauZ2109,

Manuels

1. Zinātniskie raksti un publikācijas par izvēlēto bakalaura darba tēmu.

2. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.

Ouvrages supplémentaires

Zinātnisko rakstu krājumi augkopībā un lopkopībā.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Nozares zinātniskie žurnāli un interneta resursi.