Kursa kods LauZ3160

Kredītpunkti 1.50

Bakalaura darbs II

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums02.12.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kairiša

Dr. agr.

author prof.

Daina Jonkus

Dr. agr.

author asoc. prof. (Emeritus)

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Priekšzināšanas

Biol1015, Biometrija

LauZ4010, Pētījumu metodika

LauZ2109, Pētījumu metodika

Aizstātais kurss

LauZB008 [GLAUB008] Bakalaura darbs II

Kursa anotācija

Studenti apgūst prasmi izvēlēties bakalaura darba tēmai atbilstošus literatūras avotus, veikt mērķtiecīgas literatūras studijas, izmantot iegūtās iemaņas pētījumu metodikas izstrādē un pētījumu iekārtošanā. Studenti izstrādā bakalaura darba metodiku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas laukkopības, dārzkopības vai lopkopības virzienos izmantojamām un atbilstošām pētījumu metodēm, par datu apkopošanas un analīzes metodēm un ekonomisko aprēķinu metodēm, ja tas ir nepieciešams bakalaura darbā izvirzītā mērķa sasniegšanai.
Prasmes atlasīt konkrētā pētījuma mērķim atbilstošās metodes un aprakstīt to izpildīšanas gaitu.
Students ir kompetents novērtēt pētījuma metodikas atbilstību pētījuma mērķa sasniegšanai.

Vērtēšana: bakalaura darba izpildes metodikas prezentēšana darba vadītājam.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Bakalaura darba izstrādes vietas izvēle. 2 h
2. Pētījuma/ izmēģinājuma veikšanas iespēju noskaidrošana pētījuma vietā. 4 h
3. Bakalaura darba izstrādes apstākļu apspriešana ar zinātnisko vadītāju. 2 h
4. Pētījuma metodikas izstrādāšana atbilstoši izvirzītajiem darba uzdevumiem. 4 h
5. Bakalaura darba metodikas iesniegšana un saskaņošana ar bakalaura darba vadītāju. 2 h

6. Bakalaura darba metodikas apspriešana un apstiprināšana pētījuma virziena zinātnieku sēdē (nodaļās). 2 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Bakalaura darba izpildes metodikas un apstākļu prezentēšana darba vadītājam.
Kavēta darba izpildīšana jāveic LLU noteiktā kārtībā bakalaura darba vadītāja noteiktā laikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Interneta resursu un citu informācijas avotu studijas, patstāvīgais darbs bakalaura darba atbilstošai metodikas izvēlei, darba noformēšana un prezentēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas un studiju darbu noformēšanas nosacījumiem atbilstoši noformēts un prezentēts patstāvīgais darbs.

Obligātā literatūra

1. Zinātniskie raksti un publikācijas par izvēlēto bakalaura darba tēmu.

2. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.

Papildliteratūra

Zinātnisko rakstu krājumi augkopībā un lopkopībā.

Periodika un citi informācijas avoti

Nozares zinātniskie žurnāli un interneta resursi.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss LF profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna laika studentiem 6. semestrī un nepilna laika studentiem 8. semestrī.