Код курса LauZ3160

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Количество часов самостоятельной работы студента40

Дата утвеждения курса02.12.2019

Разработчики курса

author

Daina Kairiša

author

Daina Jonkus

author

Dzidra Kreišmane

Предварительные знания

Biol1015,

LauZ4010,

LauZ2109,

Учебная литературa

1. Zinātniskie raksti un publikācijas par izvēlēto bakalaura darba tēmu.

2. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.

Дополнительная литература

Zinātnisko rakstu krājumi augkopībā un lopkopībā.

Периодика и другие источники информации

Nozares zinātniskie žurnāli un interneta resursi.