Code du cours JurZ4015

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours25.09.2018

Auteur du cours

author

Alla Pūce

Connaissances de base

JurZ2005,

Manuels

1. Darba likums (2001): LR likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=26019.
2. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 271.-289. lpp.
3. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009. 88 lpp.

4. Ulmane V. Darba tiesības. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. 128 lpp. [Tiesību zinātņu bibliotēka 13]

Ouvrages supplémentaires

1. Civillikums (1937): LR likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
2. Civilprocesa likums (1998): LR likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50500
3. Darba likums ar komentāriem. Rīga: Zvērinātu advokātu birojs „BDO Zelmenis&Liberte”, LBAS, 2010. 303 lpp.
4. Dupate K. Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās. Rīga: LBAS, 2011. 126 lpp.

5. Ruķers M. Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments. Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 2005, 222 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1.Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462
2.Zini darba tiesības! Esi drošs! Pieejams: http://www.darbatiesibas.lv/

3.www.likumi.lv