Kursa kods JurZ4015

Kredītpunkti 4.50

Darba tiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Alla Pūce

Mg. paed.

Priekšzināšanas

JurZ2005, Tiesību pamati

Kursa anotācija

Kurss sniedz zināšanas par tiesību pamatjēdzieniem, skaidro darba tiesību jēdzienu un būtību. Aplūko darba līgumu veidus un iegūst praktiskas iemaņas to noformēšanā. Kursa apguve sniedz zināšanas par darba un atpūtas laiku un tā plānošanu uzņēmumā. Studenti iepazīstas ar darba kārtības jautājumiem un pamatprincipiem, kā arī ar darbinieku materiālās atbildības noteikumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
1) Spēj parādīt zināšanas un izpratni par darba tiesību pamatjēdzieniem un kategorijām.
2) Spēj parādīt zināšanas par darba un atpūtas laiku, līgumu slēgšanu u.c. darba tiesību institūtiem.
Pārbaudes veids – kontroldarbs.
Profesionālās prasmes
1) Spēj patstāvīgi atlasīt darba tiesību normas, apzināt citus normatīvos aktus, tos saistīt savā starpā.
Pārbaudes veids – lietišķā spēle.
2) Spēj orientējoties darba tiesību institucionālajā bāzē, risināt juridiskos jautājumus.
Pārbaudes veids – patstāvīgais darbs.
Vispārīgās prasmes - Spēj orientēties tiesību normās, tās atlasīt, risināt juridiskās situācijas.
Pārbaudes veids – diskusijas nodarbībās.
Kompetences
1) Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un izmantot darba tiesību normas un risināt praktiskās situācijas.
2) Spēj kritiski analizēt darba tiesību situācijas, interpretēt, izteikt normatīvo aktu jaunrades idejas.
Pārbaudes veids – grupu darbs, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tiesību pamatjēdzieni. Tiesības - sabiedrisko attiecību regulators. Tiesību izcelšanās, būtība, pazīmes, funkcijas (1h lekcija, 1 h praktiskie darbi).
2. Darba tiesību vispārīgie jēdzieni. Darba tiesību vispārīgie noteikumi. Darba tiesību jēdziens, saturs un avoti. Darba likums (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi).
3. Darba tiesiskās attiecības: jēdziens, subjekti, saturs. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
4. Darba tiesisko attiecību rašanās pamati. Arodbiedrību tiesiskais statuss (1 lekcija).
5. Darba līgums. Darba līguma jēdziens un puses. Darba līguma saturs un tā veidi. Darba līguma noslēgšanas kārtība (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
6. Pārcelšanās citā darbā: jēdziens, veidi. Pārcelšanās norobežošana no pārvietošanas (1h lekcija, 1 h praktiskie darbi).
7. Darba līguma izbeigšana. Darba līguma izbeigšanas pamati. Darba līguma laušana pēc darba devēja iniciatīvas. Darba līguma laušana pēc darbinieka iniciatīvas. Darba līguma izbeigšanas nokārtojums. Atlaišanas pabalsts. Darba strīdi. (3 h lekcijas, 2 praktiskie darbi).
8. Darba un atpūtas laiks (1h lekcija, 1 h praktiskie darbi).
9. Darba laika jēdziens un veidi. Atpūtas laika jēdziens un veidi. Atvaļinājumi un to veidi (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi).
10. Darba samaksas tiesiskais regulējums (1h lekcija, 1 h praktiskie darbi).
11. Darba kārtība. Darbinieku materiālā atbildība. Darba kārtības jēdziens un tā nodrošināšanas metodes. Iekšējās darba kārtības tiesiskais regulējums (1h lekcija, 1 h praktiskie darbi).

12. Nodarbinātība ārzemēs, darbinieku tiesības un pienākumi. Darbinieku pārcelšana citā darbā. Darbinieku materiālās un sociālās garantijas (1h lekcija, 1 h praktiskie darbi).
Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānokārto 2 kontroldarbi Darba tiesību vispārīgo jautājumu, jēdzienu nozīme. Darba līguma noslēgšana, izbeigšanas veidi, formas, sekas un jānokārto eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kopējais apjoms ir 72 stundas. Tai skaitā Darba tiesību vispārīgo jautājumu apgūšanai 18 stundas un speciālo jautājumu analīzei un apguvei arī 18 stundas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

2 kontroldarbi studiju gaitā veido 50% no vērtējuma, eksāmens – 50 % .

Obligātā literatūra

1. Darba likums (2001): LR likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=26019.
2. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 271.-289. lpp.
3. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009. 88 lpp.

4. Ulmane V. Darba tiesības. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. 128 lpp. [Tiesību zinātņu bibliotēka 13]

Papildliteratūra

1. Civillikums (1937): LR likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
2. Civilprocesa likums (1998): LR likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50500
3. Darba likums ar komentāriem. Rīga: Zvērinātu advokātu birojs „BDO Zelmenis&Liberte”, LBAS, 2010. 303 lpp.
4. Dupate K. Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās. Rīga: LBAS, 2011. 126 lpp.

5. Ruķers M. Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments. Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 2005, 222 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462
2.Zini darba tiesības! Esi drošs! Pieejams: http://www.darbatiesibas.lv/

3.www.likumi.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzienā "Tiesību zinātnes", obligātās izvēles kurss VBF, profesionālā bakalaura studiju programmā "Vide un ūdens saimniecība".