Код курса JurZ4015

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса25.09.2018

Разработчик курса

author

Alla Pūce

Предварительные знания

JurZ2005,

Учебная литературa

1. Darba likums (2001): LR likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=26019.
2. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 271.-289. lpp.
3. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009. 88 lpp.

4. Ulmane V. Darba tiesības. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. 128 lpp. [Tiesību zinātņu bibliotēka 13]

Дополнительная литература

1. Civillikums (1937): LR likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
2. Civilprocesa likums (1998): LR likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50500
3. Darba likums ar komentāriem. Rīga: Zvērinātu advokātu birojs „BDO Zelmenis&Liberte”, LBAS, 2010. 303 lpp.
4. Dupate K. Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās. Rīga: LBAS, 2011. 126 lpp.

5. Ruķers M. Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments. Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 2005, 222 lpp.

Периодика и другие источники информации

1.Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462
2.Zini darba tiesības! Esi drošs! Pieejams: http://www.darbatiesibas.lv/

3.www.likumi.lv