Kurs-Code JurZ4015

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)25.09.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Alla Pūce

Vorkenntnisse

JurZ2005,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Darba likums (2001): LR likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=26019.
2. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 271.-289. lpp.
3. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009. 88 lpp.

4. Ulmane V. Darba tiesības. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. 128 lpp. [Tiesību zinātņu bibliotēka 13]

Weiterfuhrende Literatur

1. Civillikums (1937): LR likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
2. Civilprocesa likums (1998): LR likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50500
3. Darba likums ar komentāriem. Rīga: Zvērinātu advokātu birojs „BDO Zelmenis&Liberte”, LBAS, 2010. 303 lpp.
4. Dupate K. Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās. Rīga: LBAS, 2011. 126 lpp.

5. Ruķers M. Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments. Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 2005, 222 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1.Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462
2.Zini darba tiesības! Esi drošs! Pieejams: http://www.darbatiesibas.lv/

3.www.likumi.lv