Code du cours JurZ3041

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences32

Nombre des travaux du laboratoire16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours23.02.2021

Auteur du cours

author

Maija Bērziņa

Connaissances de base

JurZ2028,

JurZ4034,

Manuels

1. Civillikums. Rīga: , Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2005. 428. lpp.
2. Kadastrs: Nno vidusslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Autori M. Bērziņa ... u. c. Rīga: VZD, 2013 311 lpp.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 01.12.2005. Stājas spēkā 01.01.2006. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/124247-nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-likums
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 1019 [tiešsaiste]. Pieņemts 27.12.2011. Stājas spēkā 27.01.2012. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/243225-zemes-kadastralas-uzmerisanas-noteikumi
5. Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība: MK noteikumi Nr. 522 [tiešsaiste]. Pieņemts 07.07.2008. Stājas spēkā 12.07.2008. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/178101-zemes-robezu-stridu-komisijas-darbibas-kartiba

Ouvrages supplémentaires

1. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Studiju līdzeklis. Jelgava:, LLU, 2008.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu: , 1990-2012. / Zin. red. J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. 335 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. www.tiesas.lv/
2. www.at.gov.lv/ Par tiesu praksi lietās, kas izriet no servitūtu tiesībām, par kopīpašumu.
3. www.satv.tiesa.gov.lv
4. vzd.gov.lv
5. zemesgramata.lv