Код курса JurZ3041

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса23.02.2021

Разработчик курса

author

Maija Bērziņa

Предварительные знания

JurZ2028,

JurZ4034,

Предыдущая версия курса

JurZB002 [GJURB002]

Учебная литературa

1. Civillikums. Rīga: , Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2005. 428. lpp.
2. Kadastrs: Nno vidusslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Autori M. Bērziņa ... u. c. Rīga: VZD, 2013 311 lpp.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 01.12.2005. Stājas spēkā 01.01.2006. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/124247-nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-likums
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 1019 [tiešsaiste]. Pieņemts 27.12.2011. Stājas spēkā 27.01.2012. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/243225-zemes-kadastralas-uzmerisanas-noteikumi
5. Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība: MK noteikumi Nr. 522 [tiešsaiste]. Pieņemts 07.07.2008. Stājas spēkā 12.07.2008. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/178101-zemes-robezu-stridu-komisijas-darbibas-kartiba

Дополнительная литература

1. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Studiju līdzeklis. Jelgava:, LLU, 2008.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu: , 1990-2012. / Zin. red. J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. 335 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. www.tiesas.lv/
2. www.at.gov.lv/ Par tiesu praksi lietās, kas izriet no servitūtu tiesībām, par kopīpašumu.
3. www.satv.tiesa.gov.lv
4. vzd.gov.lv
5. zemesgramata.lv