Kurs-Code JurZ3041

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)23.02.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Maija Bērziņa

Vorkenntnisse

JurZ2028,

JurZ4034,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Civillikums. Rīga: , Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2005. 428. lpp.
2. Kadastrs: Nno vidusslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Autori M. Bērziņa ... u. c. Rīga: VZD, 2013 311 lpp.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 01.12.2005. Stājas spēkā 01.01.2006. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/124247-nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-likums
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 1019 [tiešsaiste]. Pieņemts 27.12.2011. Stājas spēkā 27.01.2012. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/243225-zemes-kadastralas-uzmerisanas-noteikumi
5. Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība: MK noteikumi Nr. 522 [tiešsaiste]. Pieņemts 07.07.2008. Stājas spēkā 12.07.2008. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/178101-zemes-robezu-stridu-komisijas-darbibas-kartiba

Weiterfuhrende Literatur

1. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Studiju līdzeklis. Jelgava:, LLU, 2008.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu: , 1990-2012. / Zin. red. J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. 335 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. www.tiesas.lv/
2. www.at.gov.lv/ Par tiesu praksi lietās, kas izriet no servitūtu tiesībām, par kopīpašumu.
3. www.satv.tiesa.gov.lv
4. vzd.gov.lv
5. zemesgramata.lv