Kursa kods JurZ3041

Kredītpunkti 4.50

Robežu noteikšanas tiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Maija Bērziņa

Profesionālā maģistra(līm.)

Priekšzināšanas

JurZ2028, Zemes tiesības I

JurZ4034, Zemes tiesības II

Aizstātais kurss

JurZB002 [GJURB002] Robežu noteikšanas tiesības

Kursa anotācija

Studenti padziļināti apgūst un apzina robežu noteikšanas tiesību sistēmas problēmas. Tā paredz studentu padziļinātu zināšanu robežu tiesību noteikšanas jautājumos un robežu strīdu jautājumos. Programmas izstrādē izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti, tiesu prakse, judikatūra, lai sniegtu zināšanas par notiekošajiem procesiem, kas saistīti ar zemes robežu noteikšanas procesu, tā rezultātā sagatavojamajiem dokumentiem, zemes robežu strīdiem un to risinājumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina robežu noteikšanas procesu, dokumentu sagatavošanu, zemes robežu neatbilstību un zemes robežu strīdu atrisināšanas iespējām; (1.kontroldarbs)
Spēj patstāvīgi izmantojot normatīvo aktu paraugus, sagatavot Robežas noteikšanas aktu, Robežas apsekošanas aktu, Robežas atjaunošanas aktu, Aktu par zemes robežu neatbilstību. (2. kontroldarbs
Spēj sadarbībā ar kursa vadītāju praktiski analizēt un sagatavot risinājumu konkrētam zemes robežu neatbilstības gadījumam. (3. kontroldarbs)

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ievads.(1h)
2. Robežu noteikšanas tiesību attīstības vēsture.(2h)
3. Normatīvie akti, kas regulē robežu noteikšanas tiesības.(3h)
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas tiesiskais statuss.(3h)
5. Būves kadastrālās uzmērīšanas tiesiskais statuss.(3h)
1. kontroldarbs: Normatīvie akti, kas nosaka robežu noteikšanu, atjaunošanu. Robežu noteikšanas un atjaunošanas darbu veicēji dažādos laika periodos. Robežzīme un robeža.
6. Robežu noteikšana kā tiesiska darbība.(3h)
7. Robežu noteikšanas uzsākšanas juridiskais pamatojums.(2h)
8. Zemes robežu priekšizpētes darbi.(3h)
9. Zemes robežas apsekošana apvidū.(2h)
10. Zemes robežzīmes atjaunošana.(2h)
2. kontroldarbs: Dokumenti, kas nepieciešami, lai veiktu zemes robežu noteikšanu un atjaunošanu. Priekšizpēte un to darbu saturs. Robežas apsekošana un to darbu saturs. Robežzīmes atjaunošana un to darbu saturs.
11. Zemes robežas neatbilstības novēršana.(4h)
12. Zemes robežu strīdi, ja zeme nav ierakstīta zemesgrāmatā (2h)
13. Zemes robežu strīdi, ja tiesības uz zemi ir ierakstītas zemesgrāmatā (2h)
3.kontroldarbs: Zemes robežu neatbilstība. Zemes robežu strīdi un to risināšanas iespējas.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido:
- sekmīgs kontroldarbu novērtējums;
- laboratorijas darbu ieskaite;
- mājas darbu ieskaite;
Laboratorijas darbu vērtējums (20%);
Mājas darbu vērtējums (20%)
Kontroldarbu vērtējums (40%);
Vismaz 85% nodarbību apmeklējums (20%);

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Sagatavo zemes kadastrālās uzmērīšanas vēsturisko un patreiz spēkā esošo nomatīvo aktu sarakstu. Noformē personas iesniegumu pirmreizējai zemes kadastrālās uzmērīšanas veikšanai, zemeskadastrālajai uzmērīšanai uz zemes ierīcības projekta pamata, ierādītas zemes vienības uzmērīšanai (apjoms vismaz 4 lpp, iesniedz elektroniskā veidā.).
2. mājas darbs. Sagatavo uzaicinājuma vēstules (apjoms uz 1 lpp, iesniedz elektroniskā veidā)
3. mājas darbs. Sagatavo zemes robežu noteikšanas aktu (apjoms uz 1 lpp, iesniedz elektroniskā veidā)
4. mājas darbs. Sagatavo zemes robežu atjaunošanas aktu (apjoms uz 1 lpp, iesniedz elektroniskā veidā)
5. mājas darbs. Sagatavo zemes robežu neatbilstības novēršanas aktu (apjoms uz 1 lpp, iesniedz elektroniskā veidā)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu, mājas darbu, laboratorijas darbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi.
Laikā jāiesniedz un jāsaņem pozitīvs vērtējums par visiem mājas darbiem. Ja darbs nav iesniegts termiņā, tam tiek samazināts novērtējums (-1 balle par 2 nedēļām).
Mājas darbu un uzdevumu novērtē saskaņā ar mājas darba uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no trim studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm.
Gala novērtējumā ņem vērā nodarbību apmeklētību.

Obligātā literatūra

1. Civillikums. Rīga: , Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2005. 428. lpp.
2. Kadastrs: Nno vidusslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Autori M. Bērziņa ... u. c. Rīga: VZD, 2013 311 lpp.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 01.12.2005. Stājas spēkā 01.01.2006. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/124247-nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-likums
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 1019 [tiešsaiste]. Pieņemts 27.12.2011. Stājas spēkā 27.01.2012. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/243225-zemes-kadastralas-uzmerisanas-noteikumi
5. Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība: MK noteikumi Nr. 522 [tiešsaiste]. Pieņemts 07.07.2008. Stājas spēkā 12.07.2008. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/178101-zemes-robezu-stridu-komisijas-darbibas-kartiba

Papildliteratūra

1. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Studiju līdzeklis. Jelgava:, LLU, 2008.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu: , 1990-2012. / Zin. red. J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. 335 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.tiesas.lv/
2. www.at.gov.lv/ Par tiesu praksi lietās, kas izriet no servitūtu tiesībām, par kopīpašumu.
3. www.satv.tiesa.gov.lv
4. vzd.gov.lv
5. zemesgramata.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās