Code du cours InfT4032

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant81

Date de l'approbation du cours18.10.2022

Auteurs du cours

author

Aleksejs Zacepins

author

Tatjana Rubina

Manuels

1. ITF Kursa darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu noformēšanas metodiskajiem noteikumiem. ITF, 2022 [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.itf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti, In English available:
https://www.itf.llu.lv/en/writing-bachelor-and-master-thesis
2. ITF Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas inženierzinātņu studiju programmā “Datorvadība un datorzinātne” un informācijas tehnoloģiju profesionālajā studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” metodiskie noteikumi. ITF, 2017 [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.itf.llu.lv/sites/itf/files/files/lapas/ITF_BD_Noteikumi.pdf

Ouvrages supplémentaires

1. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Rubene Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 215 lpp.
3. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-chih. The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications Ltd, 2016. 716 p. ISBN; 978-1-4462-8266-3
4. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
2. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
3. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
4. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
5. EBSCOhost datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/
6. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/