Kursa kods InfT4032

Kredītpunkti 3

Bakalaura darbs I

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksejs Zacepins

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Tatjana Rubina

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Bakalaura darba 1.daļas mērķis ir nodefinēt bakalaura darba tēmas nosaukumu, noformulēt darba mērķi un uzdevumus, darba satura rādītāju, izvēlēties darbā analizējamās literatūras sarakstu, veikt informācijas apstrādi un analīzi, kā arī sagatavot bakalaura darba teorētiskas daļas melnrakstu. Bakalaura darba izstrādes gaitā notiek studenta teorētisko un praktisko zināšanu par pētāmo jautājumu sistematizācija, nostiprināšana un paplašināšana, kas ļauj novērtēt studenta zināšanu dziļumu un plašumu, prasmi atrast un izmantot izziņas avotus un informācijas materiālus, spēju analizēt un kritiski vērtēt citu autoru publicētos darbus, spēju izvēlēties un pielietot darba uzdevumu realizācijai piemērotākas metodes, saprotami izklāstīt darba rezultātus, spēju formulēt secinājumus par darba rezultātiem un sniegt no darba izrietošus priekšlikumus, izmantojot studiju laikā iegūtās zināšanas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
• pārzina bakalaura darba izstrādes un noformēšanas metodiskos noteikumus – bakalaura darba melnraksts;
• prot definēt bakalaura darba temata aktualitāti, formulēt pētījuma mērķi un uzdevumus atbilstoši tematam – bakalaura darba uzdevums un melnraksts;
• spēj apzināt un apkopot nepieciešamo teorētisko bāzi, strādāt ar zinātnisko un profesionālo literatūru, veikt informācijas apstrādi, analīzi un sistematizāciju bakalaura darba izstrādei – bakalaura darba melnraksts;
• spēj organizēt un plānot savu laiku, kā arī izvēlēties pētījuma rezultātu sasniegšanai atbilstošākas metodes – bakalaura darba melnraksts;
• spēj patstāvīgi rast risinājumu konkrēta uzdevuma veikšanai, argumentēt savu viedokli – bakalaura darba melnraksts.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar metodiskiem norādījumiem bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai (4h)
2 Bakalaura darba tēmas izvēle un formulējums. Tēmas saskaņošana ar darba vadītāju (2h)
3 Darba mērķa un uzdevumu formulējums (4h)
4 Bakalaura darba uzdevuma veidlapas noformēšana un saskaņošana ar darba vadītāju, iesniegšana un apstiprināšana (3h)
5 Darba struktūras (satura rādītāja) sagatavošana (3h)
6 Analizējamās literatūras saraksta sagatavošana (8h)
7 Datu ieguve, iegūtās informācijas un datu apstrāde, literatūras avotu analīze. (38h)
8 Bakalaura darba melnraksta sagatavošana (12h)
9 Bakalaura darba melnraksta saskaņošana ar darba vadītāju, iesniegšana un apstiprināšana (6h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un iesniegts bakalaura darba melnraksts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Studentam patstāvīgi ir jāiepazīstās ar ITF Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas metodiskajiem noteikumiem, kā arī Bakalaura darba izstrādes kalendāro grafiku.
2. Studentam ir jāizvēlās darba tēma un vadītājs.
3. Studentam ir jāaizpilda Bakalaura darba uzdevuma veidlapa, kura jāsaskaņo ar darba vadītāju un jāiesniedz atbilstoši norādījumiem.
4. Studentam ir jāsagatavo Bakalaura darba melnraksts, kurš jānoformē atbilstoši ITF Kursa darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu noformēšanas metodiskajiem noteikumiem, jāsaskaņo ar darba vadītāju un jāiesniedz atbilstoši norādījumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi novērtēts Bakalaura darba melnraksts.

Obligātā literatūra

1. ITF Kursa darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu noformēšanas metodiskajiem noteikumiem. ITF, 2022 [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.itf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti, In English available:
https://www.itf.llu.lv/en/writing-bachelor-and-master-thesis
2. ITF Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas inženierzinātņu studiju programmā “Datorvadība un datorzinātne” un informācijas tehnoloģiju profesionālajā studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” metodiskie noteikumi. ITF, 2017 [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.itf.llu.lv/sites/itf/files/files/lapas/ITF_BD_Noteikumi.pdf

Papildliteratūra

1. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Rubene Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 215 lpp.
3. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-chih. The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications Ltd, 2016. 716 p. ISBN; 978-1-4462-8266-3
4. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
2. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
3. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
4. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
5. EBSCOhost datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/
6. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/

Piezīmes

Bakalaura darba pirmā daļa iekļauta ITF profesionālajā bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" un ITF akadēmiskajā bakalaura studiju programmā "Datorvadība un datorzinātne".