Kursa kods InfT4032

Kredītpunkti 2

Bakalaura darbs I

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareDatorvadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2012

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Rudīte Čevere

Dr. sc. comp.

Kursa anotācija

Bakalaura darba izstrādei 7.semestra laikā studentam jāsagatavo bakalaura darba tēmas nosaukums, darba mērķis un uzdevumi, darba satura rādītājs, darbā analizējamās literatūras saraksts, kā arī īss tēmas izklāsts.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students iegūs zināšanas: par bakalaura darba izstrādes un noformēšanas metodiskajiem norādījumiem; prasmes: formulēt pētījuma mērķi un uzdevumus atbilstoši tematam, apzināt un apkopot nepieciešamo teorētisko bāzi; kompetence: spēt organizēt un plānot savu laiku, kā arī izvēlēties pētījuma rezultātu sasniegšanai atbilstošas informācijas ieguves un apstrādes metodes; spēt strādāt ar zinātnisko un profesionālo literatūru.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Bakalaura darba tēmas formulējums
2 Darba mērķa un uzdevumu formulējums
3 Darba struktūras (satura rādītāja) sagatavošana
4 Tēmas saskaņošana ar darba vadītāju
5 Analizējamās literatūras saraksta sagatavošana
6 Darba īsa apraksta (anotācijas) sagatavošana
7 Bakalaura darba uzdevuma veidlapas noformēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavots un noformēts bakalaura darba uzdevums.

Pamatliteratūra

1. Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana inženierzinātņu studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne” un informācijas tehnoloģiju profesionālajā studiju programmā „Programmēšana”. Metodiskie noteikumi. ITF, 2012. ITF mājaslapā. Pieejams arī: http://www.itf.llu.lv/art_file.php?id=1414
2. Kursa darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu noformēšana. Metodiskie noteikumi. ITF, 2011. ITF mājaslapā. Pieejams arī: http://www.itf.llu.lv/art_file.php?id=1093

Piezīmes

Bakalaura darba pirmā daļa iekļauta ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" un profesionālās bakalaura studiju programmas "Programmēšana" obligātajā daļā.