Kurs-Code InfT4032

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)81

Bestätigt am (Datum)18.10.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aleksejs Zacepins

author

Tatjana Rubina

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. ITF Kursa darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu noformēšanas metodiskajiem noteikumiem. ITF, 2022 [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.itf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti, In English available:
https://www.itf.llu.lv/en/writing-bachelor-and-master-thesis
2. ITF Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas inženierzinātņu studiju programmā “Datorvadība un datorzinātne” un informācijas tehnoloģiju profesionālajā studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” metodiskie noteikumi. ITF, 2017 [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.itf.llu.lv/sites/itf/files/files/lapas/ITF_BD_Noteikumi.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Rubene Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 215 lpp.
3. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-chih. The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications Ltd, 2016. 716 p. ISBN; 978-1-4462-8266-3
4. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
2. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
3. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
4. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
5. EBSCOhost datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/
6. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/