Код курса InfT4032

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Количество часов самостоятельной работы студента81

Дата утвеждения курса18.10.2022

Разработчики курса

author

Aleksejs Zacepins

author

Tatjana Rubina

Учебная литературa

1. ITF Kursa darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu noformēšanas metodiskajiem noteikumiem. ITF, 2022 [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.itf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti, In English available:
https://www.itf.llu.lv/en/writing-bachelor-and-master-thesis
2. ITF Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas inženierzinātņu studiju programmā “Datorvadība un datorzinātne” un informācijas tehnoloģiju profesionālajā studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” metodiskie noteikumi. ITF, 2017 [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.itf.llu.lv/sites/itf/files/files/lapas/ITF_BD_Noteikumi.pdf

Дополнительная литература

1. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Rubene Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 215 lpp.
3. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-chih. The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications Ltd, 2016. 716 p. ISBN; 978-1-4462-8266-3
4. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
2. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
3. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
4. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
5. EBSCOhost datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/
6. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/