Code du cours HidZ5030

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant57

Date de l'approbation du cours16.03.2022

Auteurs du cours

author

Inga Grīnfelde

author

Anda Bakute

Manuels

1. LVGMC. 2021. Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni un 2.perioda Plūdu riska pārvaldības plāni 22.12.2021.-2027.g. Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. [tiešsaiste] [skatīts 20.04.2022.] Pieejams: https://www.meteo.lv/lapas/vide/udens/udens-apsaimniekosana-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-un-pludu-riska-parvaldiba?id=1107&nid=424 [Skatīts 17.02.2022]
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": Ministru kabineta noteikumi Nr.329 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [skatīts 20.04.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves-