Код курса HidZ5030

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента57

Дата утвеждения курса16.03.2022

Разработчики курса

author

Inga Grīnfelde

author

Anda Bakute

Учебная литературa

1. LVGMC. 2021. Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni un 2.perioda Plūdu riska pārvaldības plāni 22.12.2021.-2027.g. Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. [tiešsaiste] [skatīts 20.04.2022.] Pieejams: https://www.meteo.lv/lapas/vide/udens/udens-apsaimniekosana-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-un-pludu-riska-parvaldiba?id=1107&nid=424 [Skatīts 17.02.2022]
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": Ministru kabineta noteikumi Nr.329 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [skatīts 20.04.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves-