Kursa kods HidZ5030

Kredītpunkti 3

Upju baseinu apsaimniekošana I

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Inga Grīnfelde

Ph.D.

author pasn.

Anda Bakute

Mg. geogr.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir izskaidrot teritoriālās dimensijas un saikni starp galvenajām vides pārvaldības problēmām, tostarp ūdens apgādi, plūdu risku, ūdens kvalitāti un biotopu saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī attīstīt prasmes izstrādāt integrētas upju baseinu apsaimniekošanas plāna koncepciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves students:
1. Pārzina teritoriālo dimensiju un tās saikni starp galvenajām vides pārvaldības problēmām, tostarp ūdens apgādi, plūdu risku, ūdens kvalitāti un biotopu saglabāšanu un atjaunošanu (2 kontroldarbi).
2. Prot aprakstīt sociālo un politisko kontekstu integrētai upju baseinu apsaimniekošanai (2 praktiskie darbi).

3. Spēj analizēt un interpretēt ģeotelpiskos un laika datus, izdarot atbilstošus secinājumus saistībā ar integrētu upju sateces baseinu pārvaldību. Spēj izstrādāt integrētas upju baseinu apsaimniekošanas plāna koncepciju, pamatojoties uz esošajiem datiem un dokumentāciju (2 praktiskie darbi un 2 semināri).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Teritoriālā dimensija un tās saikne starp galvenajām vides pārvaldības problēmām (1 stunda);
2. Upes sateces baseina hidroloģiskais cikls un ūdens apgāde (1 stunda);
3. 1.praktiskais darbs (2 stundas);
4. Plūdu riski upes sateces baseina līmenī (1 stunda);
5. 1.Seminārs (2 stundas);
6. Upes sateces baseina struktūras ietekme uz ūdens kvalitāti (1 stunda);
7. 1. Kontroldarbs (2 stundas);
8. 2.Praktiskais darbs (2 stundas);
9. Biotopu saglabāšana un atjaunošana upes sateces baseina līmenī (1 stunda);
10. Integrētas upju baseinu apsaimniekošanas sociālais un politiskais konteksts (1 stunda);
11. 3.Praktiskais darbs (2 stundas);
12. Ģeotelpisko datu un novērojumu laika rindu izmantošana integrētā sateces baseinu pārvaldībā (1 stunda);
13. 2.Seminārs (2 stundas);
14. Integrēta upju baseinu apsaimniekošanas plāna izstrādes pamatprincipi (1 stunda);
15. 2.Kontroldarbs (2 stundas);
16. 4.Praktiskais darbs (2 stundas).

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Apmeklētas nodarbības un sekmīgi izstrādāti un aizstāvēti četri praktiskie darbi, dalība divos semināros un sekmīgi nokārtoti divi kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Studentam patstāvīgi jāsagatavojas diviem kontroldarbiem par lekcijās aplūkotajām tēmām.
2. Studentam veic zinātniskās un praktiskās literatūras studijas un iegūto atziņu analīzi, atbilstoši semināru tēmām.

3. Praktisko darbu izstrāde notiek auditorijā. Iesniedzamā darba aprakstošā daļa, grafiskais materiāls un tā noformējums veicams patstāvīgi atbilstoši uzdevumam, studentu darbu noformēšanas noteikumiem un citām norādēm.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Vispārīgi. Studiju kursa vērtējums atkarīgs no iegūto punktu summas semestra laikā, kontroldarbos un praktiskajos darbos. Kopā maksimāli var iegūt 100 punktus, kas atbilst 10 ballēm.
2. Veicamie darbi:
a. divi kontroldarbi, kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 20 punkti);
b. četri praktiskie darbi, kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 40 punkti);
c. divi semināri kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 20 punkti);
d. dalība visās nodarbībās (kopā maksimāli 10 punkti, pie 100% apmeklējuma);
e. Norādītajā termiņā iesniegti praktiskie darbi e-studiju sistēmā (kopā maksimāli 10 punkti).
3. Kopvērtējuma nosacījumi:
• 3 balles, ja semestra laikā iegūti mazāk par 50 punktiem;
• 4 balles, ja iegūti 50...54 punkti;
• 5 balles, ja iegūti 55...59 punkti;
• 6 balles, ja iegūti 60...69 punkti;
• 7 balles, ja iegūti 70...79 punkti;
• 8 balles, ja iegūti 80...89 punkti;
• 9 balles, ja iegūti 90...95 punkti;
• 10 balles, ja iegūti 96...100 punkti.

Obligātā literatūra

1. LVGMC. 2021. Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni un 2.perioda Plūdu riska pārvaldības plāni 22.12.2021.-2027.g. Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. [tiešsaiste] [skatīts 20.04.2022.] Pieejams: https://www.meteo.lv/lapas/vide/udens/udens-apsaimniekosana-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-un-pludu-riska-parvaldiba?id=1107&nid=424 [Skatīts 17.02.2022]
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": Ministru kabineta noteikumi Nr.329 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [skatīts 20.04.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves-

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” pilna laika studijās