Kurs-Code HidZ5030

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)16.03.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Inga Grīnfelde

author

Anda Bakute

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. LVGMC. 2021. Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni un 2.perioda Plūdu riska pārvaldības plāni 22.12.2021.-2027.g. Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. [tiešsaiste] [skatīts 20.04.2022.] Pieejams: https://www.meteo.lv/lapas/vide/udens/udens-apsaimniekosana-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-un-pludu-riska-parvaldiba?id=1107&nid=424 [Skatīts 17.02.2022]
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": Ministru kabineta noteikumi Nr.329 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [skatīts 20.04.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves-