Code du cours HidZ5029

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences36

Nombre de travaux pratiques et des séminaires12

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant114

Date de l'approbation du cours16.03.2022

Auteur du cours

author

Daina Ieviņa

Manuels

1. Tilgalis Ē. Ciemu ūdens apgāde un kanalizācija. Jelgava: LLU, 2014. 2. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: 2008.
3. Rey K. and others. Water resources engineering. USA, 2010
Wurbs R. A., Wesley P. J. Water resources engineering Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002. 828 p.
4. Zinātniskās literatūras un starptautiskais pieredzes apkopojums. Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/02/01/zinatniska-literatura/

Ouvrages supplémentaires

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”: MK noteikumi Nr. 326 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 31.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274989-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-222-15-udensapgades-buves-
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”: MK noteikumi Nr. 327 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 31.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves-
Projektēšanas vadlīnijas ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanā. Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/02/01/projektesanas-vadlinijas/
Metodiskie norādījumi lietus notekūdeņu attīrīšanai tipiskajās situācijās. Tiešsaistē Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/01/28/petijums-metodiskie-noradijumi/

Périodiques et d`autres ressources d`information

Vides Vēstis. ISSN 1407-2939.
2. Enerģija un Pasaule. Rīga: E&P. ISSN1407-5911.
3. Praktiskā Būvniecība. Rīga. ISSN1407-8929.