Код курса HidZ5029

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций36

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента114

Дата утвеждения курса16.03.2022

Разработчик курса

author

Daina Ieviņa

Учебная литературa

1. Tilgalis Ē. Ciemu ūdens apgāde un kanalizācija. Jelgava: LLU, 2014. 2. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: 2008.
3. Rey K. and others. Water resources engineering. USA, 2010
Wurbs R. A., Wesley P. J. Water resources engineering Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002. 828 p.
4. Zinātniskās literatūras un starptautiskais pieredzes apkopojums. Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/02/01/zinatniska-literatura/

Дополнительная литература

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”: MK noteikumi Nr. 326 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 31.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274989-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-222-15-udensapgades-buves-
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”: MK noteikumi Nr. 327 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 31.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves-
Projektēšanas vadlīnijas ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanā. Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/02/01/projektesanas-vadlinijas/
Metodiskie norādījumi lietus notekūdeņu attīrīšanai tipiskajās situācijās. Tiešsaistē Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/01/28/petijums-metodiskie-noradijumi/

Периодика и другие источники информации

Vides Vēstis. ISSN 1407-2939.
2. Enerģija un Pasaule. Rīga: E&P. ISSN1407-5911.
3. Praktiskā Būvniecība. Rīga. ISSN1407-8929.