Kurs-Code HidZ5029

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)36

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)114

Bestätigt am (Datum)16.03.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Daina Ieviņa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Tilgalis Ē. Ciemu ūdens apgāde un kanalizācija. Jelgava: LLU, 2014. 2. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: 2008.
3. Rey K. and others. Water resources engineering. USA, 2010
Wurbs R. A., Wesley P. J. Water resources engineering Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002. 828 p.
4. Zinātniskās literatūras un starptautiskais pieredzes apkopojums. Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/02/01/zinatniska-literatura/

Weiterfuhrende Literatur

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”: MK noteikumi Nr. 326 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 31.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274989-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-222-15-udensapgades-buves-
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”: MK noteikumi Nr. 327 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 31.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves-
Projektēšanas vadlīnijas ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanā. Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/02/01/projektesanas-vadlinijas/
Metodiskie norādījumi lietus notekūdeņu attīrīšanai tipiskajās situācijās. Tiešsaistē Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/01/28/petijums-metodiskie-noradijumi/

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Vides Vēstis. ISSN 1407-2939.
2. Enerģija un Pasaule. Rīga: E&P. ISSN1407-5911.
3. Praktiskā Būvniecība. Rīga. ISSN1407-8929.