Kursa kods HidZ5029

Kredītpunkti 6

Ūdensapgāde un kanalizācija

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits36

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Daina Ieviņa

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt padziļinātu ieskatu par dzeramā ūdens ieguvi, apstrādi un kvalitātes uzlabošanas jaunākajām tehnoloģijām. Studiju kurss ietver dažādu kanalizācijas sistēmu elementu savstarpējo sakarību, kanalizācijas tīklu hidrauliskos un tehniski ekonomiskos aprēķinus; notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas, un ilgtspējīgos notekūdeņu risinājumus klimata pārmaiņu laikos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students pārina: 1 ) esošo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu praksi un tehniskos risinājumus; 2) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ietekmi uz apkārtējo vidi; 3) apkārtējās vides ietekmi uz ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu; 4) aktuālo likumdošanu ūdensapgādes un notekūdeņu jomā – eksāmens.
Students prot pielietot saistošos normatīvos aktus un veikt nepieciešamos aprēķinus notekūdeņu apjoma, ūdens sagatavošanas staciju aprēķiniem – praktiskie darbi.
Students spēj izstrādāt ūdenssaimniecības sistēmas plānu – praktiskais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vēstures ieskats ūdensapgādē un kanalizācijai (3h);
2. Normatīvais ietvars ūdensapgādē un kanalizācijā (3h);
3. Kanalizācijas elementu darbības saskaņošana (3h);
4. Nokrišņu notekūdeņu aprēķini un sistēmas izvēle (3h);
5. Praktiskais darbs nokrišņu notekūdeņu aprēķinam (3h);
6. Mehāniskās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas (3h);
7. Ķīmiskās un Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas (3h);
8. Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (NAI un LKNAI) aprēķini (3h);
9. Praktiskais darbs notekūdeņu aprēķinam (3h);
10. Kanalizācijas būvniecības jaunākās tehnoloģijas (3h);
11. Ūdensapgādes sistēmas elementu darbības saskaņošana (3h);
12. Ūdensapgādes sistēmas elementu izvēle (3h);
13. Ūdens fizikālo īpašību un ķīmiskā un bakteriālā sastāva uzlabošana (3h);
14. Praktiskais darbs ūdens sagatavošanas stacijas aprēķinam (3h);
15. Ugunsdzēsība un ūdensvada būvniecības jaunākās tehnoloģijas (3h);
16. Praktiskais darbs ūdenssaimniecības sistēmas plāna izstrādē (3h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots eksāmens; izstrādāti un sekmīgi aizstāvēti praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Atbilstoši mācībspēka norādījumiem un saskaņojumam, katrs students patstāvīgi sagatavo praktiskos darbus ar normatīvos aktos pamatotu sistēmu un aprēķinu izvēli. Atlasāma atbilstoša zinātniskā un praktiskā literatūra un veicama literatūrā iegūto rezultātu apkopošana, salīdzināšana un analīze, izdarāmi individuāli secinājumi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenta sniegums tiek novērtēts akumulējoši. Semestra laikā maksimāli iegūstami 100 punkti. Studiju kursā akumulējoši jāiegūst ne mazāk kā 50 punktu.
Maksimāli iegūstami punkti:
• Eksāmenā 50 p;
• Praktiskajos darbos 50 p.
Vērtējumu skala:
• 4 balles, ja iegūti 50...54 punkti;
• 5 balles, ja iegūti 55...59 punkti;
• 6 balles, ja iegūti 60...69 punkti;
• 7 balles, ja iegūti 70...79 punkti;
• 8 balles, ja iegūti 80...89 punkti;
• 9 balles, ja iegūti 90...94 punkti;
10 balles, ja iegūti 95...100 punkti.

Obligātā literatūra

1. Tilgalis Ē. Ciemu ūdens apgāde un kanalizācija. Jelgava: LLU, 2014. 2. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: 2008.
3. Rey K. and others. Water resources engineering. USA, 2010
Wurbs R. A., Wesley P. J. Water resources engineering Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002. 828 p.
4. Zinātniskās literatūras un starptautiskais pieredzes apkopojums. Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/02/01/zinatniska-literatura/

Papildliteratūra

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”: MK noteikumi Nr. 326 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 31.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274989-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-222-15-udensapgades-buves-
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”: MK noteikumi Nr. 327 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 31.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves-
Projektēšanas vadlīnijas ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanā. Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/02/01/projektesanas-vadlinijas/
Metodiskie norādījumi lietus notekūdeņu attīrīšanai tipiskajās situācijās. Tiešsaistē Pieejams: https://cleantechlatvia.com/lv/2022/01/28/petijums-metodiskie-noradijumi/

Periodika un citi informācijas avoti

Vides Vēstis. ISSN 1407-2939.
2. Enerģija un Pasaule. Rīga: E&P. ISSN1407-5911.
3. Praktiskā Būvniecība. Rīga. ISSN1407-8929.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss akadēmiskā maģistra studiju programmā “Vides, ūdens un zemes inženierzinātne”