Code du cours Ekon3131

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours29.09.2020

Auteur du cours

author

Tatjana Tihankova

Manuels

1. Praude. V. Integrētā mārketinga komunikācija: reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana. Rīga: Burtene, 2015. 408.lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grām. Rīga: Burtene, 2011. 522.lpp.
3. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grām. Rīga: Burtene, 2011. 348.lpp.
4. Reklāmas likums, LR likums. Stājās spēkā 24.01.2000. [tiešsaiste] Skatīts: [30.10.2020.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=163
5. MacRury I. Advertising. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 200. 318 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Atherton Julie. Social Media Strategy: A Practical Guide to Social Media Marketing and Customer Engagement. London: Kogan Page, 2019. 272 p.
2. Smiths PR. Marketing Communications: Integrating Online and Offline, Customer Engagement, and Digital Technolog. London: Kogan Page, 2019. 672 p.
3. Praude V., Šalkovska J. Satura mārketings internetā. Rīga: Burtene, 2018. 256 lpp.
4. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 1.sējums. Rīga: Vaidelote, 2005. 484 lpp.
5. Dombrava E. Radošais mārketings. Rīga: Biznesa Augstskola "Turība", 2008. 194 lpp.
6. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 2.sējums. Rīga: Vaidelote, 2006. 453 lpp.
7. George E. Belch, Michael A.Belch. Advertising and Promotion An Integrated Marketing Communications Perspective. 7th ed. Boston: McGraw-Hill Irwin, 2007. 820 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Reklāmas asociācija. Pieejams: http://www.lra.lv
2. Dienas Bizness. Pieejams: https://www.db.lv
3. Ekonomikas ministrija. Pieejams: http://www.em.gov.lv
4. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Pieejams: http://www.ptac.gov.lv