Kursa kods Ekon3131

Kredītpunkti 3

Digitālais mārketings

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums29.09.2020

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Tatjana Tihankova

Mg. oec.

Kursa anotācija

Apgūstot šo kursu, studenti iegūs teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas digitālā mārketinga aktivitāšu organizēšanā, digitālās vides priekšrocību izmantošanā mārketingā un dažādu nozaru uzņēmumu attīstībā. Kursa ietvaros studenti izstrādās digitālā mārketinga komunikācijas plānu un prezentēs darba rezultātus – izvēlētās digitālā mārketinga stratēģijas īstenošanas pasākumus uzņēmuma mērķu sasniegšanai, pielietotos piemērotākos rīkus un metodes, atbilstoši komunikācijas mērķa periodam un mērķauditorijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
- Zināšanas par digitālā mārketinga jēdzienu, attīstību, metodēm un rīkiem, digitālās vides priekšrocībām un atšķirību no tradicionālā mārketinga. (Kontroldarbs).
- Izpratne par digitālā mārketinga funkcijām uzņēmumā, to nodrošināšanu, ar tām saistīto problēmjautājumu risināšanu. (Diskusijas nodarbībās, praktiskais darbs).
PRASMES
- Spēj patstāvīgi analizēt un izvērtēt digitālās vides priekšrocības, iespējas un izmantošanu digitālā mārketinga kontekstā. (Praktiskais darbs, patstāvīgais darbs).
- Prot praktiski un mērķorientēti apkopot informāciju un pielietot to digitālā mārketinga komunikācijas plāna izstrādei. (Patstāvīgais noslēguma darbs).
- Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanās procesu, virzīt to uz profesionālu pilnveidi digitālā mārketinga jomā. (Praktiskais darbs, patstāvīgais darbs, kontroldarbs).
- Spēj piedalīties mērķorientēta grupas darba izstrādē. (Praktiskais darbs grupās).
KOMPETENCE
- Spēj patstāvīgi izvērtēt dažādu digitālā mārketinga rīku un metožu atbilstību uzņēmumu mārketinga mērķu sasniegšanai. (Praktiskais darbs, patstāvīgais noslēguma darbs).
- Spēj patstāvīgi izstrādāt digitālā mārketinga komunikācijas plānu. (Patstāvīgais noslēguma darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads digitālajā mārketingā, vēsturiskā attīstība. Vēsturiskā elektroniskās vides attīstība. Elektroniskās vides priekšrocības un tās izmantošana uzņēmējdarbībā. Mārketinga un sabiedrisko attiecību realizācija digitālajā vidē. Digitālā mārketinga priekšrocības un nozīme uzņēmējdarbībā. (2 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
2. Digitālo mediju veidi un to pielietojums. Digitālo mediju raksturojums, to atšķirības un dažādie pielietojumi. Digitālo mediju auditorijas. (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
3. Digitālie mārketinga stratēģijas rīki. Digitālā mārketinga stratēģijas elementi un plānošana. Digitālie mārketinga rīki, to priekšrocības un trūkumi, pielietojums. (2 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
4. Mērķauditorijas definēšana. Mērķauditorijas, to definēšana. Mārketinga rīku pielietošana dažādām auditorijām. (2 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
5. Digitālā mārketinga metodes, to raksturojums. Satura mārketings, banneru mārketings, sociālo tīklu mārketings, e-pasta mārketings, meklētājsistēmu optimizācija (SEO), Google Adwords un Ads, filiāļu un vīrusu mārketings, remārketings u.c. (3 h lekcija, 5 h praktiskie darbi)
6. Mājas lapu analīze. Mājas lapu analīze, dažādu rīku pielietošana. Mājas lapas dizains un lietojamība. (2 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)
7. Elektroniskie tirgus pētījumi. Elektroniskie rīki tirgus situācijas analīzei. Dažādas tirgus pētījuma metodes digitālajā vidē. Tirgus pētījuma realizācija. (1 h lekcija)
8. Mārketinga komunikācijas plāna sastādīšana. Mārketinga komunikācijas plāns, tā sagatavošanas secība. Satura laika grafika/kalendāra plānošana un izstrāde. (2 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)

9. Digitālā mārketinga ētiskie aspekti, tiesiskais regulējums un sociālā atbildība. Ētikas kodekss interneta vidē. Ētikas principu ievērošana sociālajos tīklos un digitālajā komunikācijā. (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju un praktisko darbu apmeklējums, nepieciešams uzrakstīt 1 kontroldarbu par studija kursa tēmām par digitālo mārketingu, 2 patstāvīgo darbu izpilde un nodošana noteiktajā laikā, no kuriem 1. patstāvīgais darbs – satura plāna/kalendāra izstrāde un 2. patstāvīgais noslēguma darbs – digitālā mārketinga komunikācijas plāna izstrāde un prezentēšana.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem jāapgūst studija kursa tēmas par digitālo mārketingu, jāizpilda patstāvīgais darbs – satura plāna/kalendāra izstrāde, ko prezentē praktiskajās nodarbībās. Patstāvīga noslēguma darba izstrāde, kurā tiek izstrādāts digitālā mārketinga komunikācijas plāns, un prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studija kursa kopējais vērtējums veidojas no četrām aktivitātēm:
1. 20% kontroldarbs par digitālā mārketinga jēdzieniem, rīkiem un metodēm, mērķiem, stratēģijas u.c. lekciju laikā apgūtajām tēmām;
2. 10% lekciju apmeklējuma un aktivitātēm praktiskajās nodarbībās;
3. 30% patstāvīgā darba - satura plāns/kalendārs sociālajiem tīkliem izstrāde un prezentācija;
4. 40% noslēguma patstāvīgais darbs– digitālā mārketinga komunikācijas plāna izstrāde un prezentācija.

Obligātā literatūra

1. Praude. V. Integrētā mārketinga komunikācija: reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana. Rīga: Burtene, 2015. 408.lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grām. Rīga: Burtene, 2011. 522.lpp.
3. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grām. Rīga: Burtene, 2011. 348.lpp.
4. Reklāmas likums, LR likums. Stājās spēkā 24.01.2000. [tiešsaiste] Skatīts: [30.10.2020.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=163
5. MacRury I. Advertising. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 200. 318 p.

Papildliteratūra

1. Atherton Julie. Social Media Strategy: A Practical Guide to Social Media Marketing and Customer Engagement. London: Kogan Page, 2019. 272 p.
2. Smiths PR. Marketing Communications: Integrating Online and Offline, Customer Engagement, and Digital Technolog. London: Kogan Page, 2019. 672 p.
3. Praude V., Šalkovska J. Satura mārketings internetā. Rīga: Burtene, 2018. 256 lpp.
4. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 1.sējums. Rīga: Vaidelote, 2005. 484 lpp.
5. Dombrava E. Radošais mārketings. Rīga: Biznesa Augstskola "Turība", 2008. 194 lpp.
6. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. 2.sējums. Rīga: Vaidelote, 2006. 453 lpp.
7. George E. Belch, Michael A.Belch. Advertising and Promotion An Integrated Marketing Communications Perspective. 7th ed. Boston: McGraw-Hill Irwin, 2007. 820 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Reklāmas asociācija. Pieejams: http://www.lra.lv
2. Dienas Bizness. Pieejams: https://www.db.lv
3. Ekonomikas ministrija. Pieejams: http://www.em.gov.lv
4. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Pieejams: http://www.ptac.gov.lv

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss LLU pamatstudiju programmām.